I Norden avregnes aktørene time for time i dag. Avvik mellom forbruk og produksjon gjøres opp gjennom balanseavregningen. Norsk produksjon følger i stor grad dagens timesplaner, mens forbruk typisk varierer gjennom timen. Dette gir en ubalanse som systemansvarlige Statnett må håndtere. Et større innslag av uregulerbar produksjon som småkraft og vindkraft, samt større utvekslingskapasitet mot utlandet vil forsterke disse problemene fremover.

Alt dette gjør det nødvendig at aktørene planlegger bedre enn i dag. Ved at aktørene i fremtiden avregnes per kvarter, vil forskjellen mellom planlagt og faktisk forbruk bli mindre. Inntil også spotmarkedet får en kvartersoppløsning, må aktørene få mulighet til å handle seg i balanse i intradagmarkedet. Regulerkraftmarkedet vil også få 15 minutters oppløsning. En overgang til 15 minutters avregning og 15 minutters intradagmarked vil også gi økte handelsmuligheter, mot Tyskland og Nederland. Norden vil kunne utnytte forbindelsene mot utlandet bedre, og frekvenskvaliteten i det nordiske systemet vil bedres ved at strukturelle flaskehalser i større grad håndteres av aktørene selv.  

Nordiske TSOers ambisjon er koordinert med EUs nettkode om balansemarkedet, der det er et krav om å innføre 15 minutters avregning innen utgangen av 2020.

Prosjektets tidsplan:

  • 2016-2017: Kost-nytte-analyse i Norden og oppstart av norsk prosjekt.
  • Vinter/vår 2017/2018: Detaljert analyse av nødvendige endringer og planlegging.
  • 2018 og 2019: Implementering og endring i regulering.
  • 2020: Implementering senest Q4 2020.