Elektromagnetiske felt

Rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr finnes det elektriske og magnetiske felt med samlebetegnelsen elektromagnetiske felt. Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning eller et elektrisk apparat. Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget, og hvordan flere kilder virker sammen. Magnetfelt måles i microtesla (µT).

I Norge er kraftforsyningen basert på vekselstrøm med frekvens 50 Hz, og magnetfeltene endrer retning med denne frekvensen. Dette er imidlertid en så lav frekvens at det ikke sendes ut energi i form av stråling. Derfor omtales dette som ELF – et felt som varierer med ekstremt lav frekvens.

Når vi planlegger nye ledninger, må vi følge bestemmelsene i Strålevernforskriften og myndighetenes råd om varsomhet. Dette innebærer blant annet at vi søker å unngå å planlegge/bygge nye anlegg i nærheten av helårsboliger, barnehager og skoler der utredningsverdien på 0,4 microtesla overstiges.  

Har du spørsmål om elektromagnetiske felt og helse, finner du oppdatert informasjon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider.

Vil du som nabo eller potensiell huskjøper vite verdien på magnetfelt, kan du sende en epost til: kare.eidem@statnett.no

Ferdsel ved høyspentanlegg
Våre transformatorstasjoner og koblingsanlegg er inngjerdet, og adgang er styrt av driftsleder for anleggene. For våre ledningsanlegg gjelder fri ferdsel med følgende unntak:

  • det er ikke lov å klatre i master uten tillatelse
  • ved store snømengder eller når ledninger har stor islast, merkes områder der allmenheten ikke skal ferdes

Vi følger også Forskrift for merking av luftfartshinder og Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre. For eksempel merker vi våre luftlinjer med flymarkører, og har røde og hvite master, for å varsle fly i lav høyde om hindringen.

Støy fra høyspentanlegg

Fra kraftledninger kan du høre koronastøy som arter seg som en knitring. Korona er utladninger fra overflaten av de spenningsførende delene. Støyen fra utladningene er særlig framtredende i fuktig vær. Erfaring viser at støy fra ledning normalt er høyest når ledningen er ny på grunn av ujevnheter og fettrester på lineoverflaten. Støyen reduseres over tid.

Fra transformatorstasjoner vil det være koronastøy fra koblingsanlegg, transformatorer og andre komponenter. Transformatorstøy høres hovedsakelig som en dyp brumming som stammer fra 50 Hz vekselspenning. Det vil også være støy i form av smell ved kobling av bryterne i koblingsanleggene. I tillegg har vi ved noen transformatorstasjoner støy fra kjølevifter.

Under bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner vil det forekomme støy fra transport- og anleggsvirksomhet. Vi tar hensyn til områder som er spesielt sårbare for hørbar støy, og det gis informasjon til naboer i god tid om anleggsvirksomhet og støy, slik som skjøting av liner, sprengningsarbeider og helikopterbruk.

Oppdager du uregelmessighet knyttet til sikkerhet ved våre anlegg som du mener vi bør varsles om? Ring oss på: 71 68 90 20.