På grunn av avhengigheten mellom nytt aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR EAM) og implementeringen av flytbasert markedskobling, samt fremdriften i den nasjonale utviklingen av mFRR EAM hos Svenska Kraftnät og Statnett, vil idriftsettelsen av mFRR EAM bli forsinket. Dette vil igjen resultere i en mulig forsinket tilknytning til de europeiske markedsplattformene for aktivering av balanseenergi, MARI og PICASSO.

De nordiske TSOene ser på alle mulige tiltak for å forsere arbeidet med utviklingen i NBM, samt redusere omfanget av lokal utvikling hos Statnett og Svenska kraftnät. Det overordnede målet er å begrense påvirkningen på den samlede tidsplanen for NBM så mye som mulig.

Rekkefølgen på milepæler og avhengigheter i programmet forblir den samme. Dette inkluderer at flytbasert markedskobling fremdeles anses som nødvendig for en vellykket oppstart av nordisk mFRR EAM. Å koble de to prosessene fra hverandre vil resultere i økt omfang for utviklingen av mFRR EAM, og dermed skyve oppstartsdatoen for dette ut i tid.

Det å fastsette ny startdato for nordisk mFRR EAM er et viktig første skritt i det videre arbeidet. Vi forventer å sette en ny dato her i løpet av første kvartal 2023. I tillegg skal det gjøres nødvendige oppdateringer på det overordnede NBM-veikartet, inkludert tilknytning til MARI og PICASSO. Vi vil holde en løpende dialog med berørte interessenter om det videre arbeidet.

Les mer på NBM-programmets nettsider.