Nettkapasitet til produksjon og forbruk

Alle som ønsker det skal ha tilgang til strømnettet. Dette er et viktig premiss i energiloven. Når et selskap eller en produsent henvender seg til en netteier med ønske om nettilknytning eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, må netteieren vurdere om nettet i området vil tåle det.

Hvis selskapet eller produsenten ikke kan tilknyttes i det eksisterende nettet, kan det bli nødvendig å gjøre tiltak for å møte etterspørselen. Da må selskapet eller produsenten dekke en forholdsmessig andel av de kostnadene som utløses.

Mer om tilknytningsplikten

  • Vi i Statnett gjennomfører en rekke analyser og utredninger for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av sentralnettet. Her beskriver vi vårt analysearbeid og du finner en...

  • Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Vi utarbeider derfor en Langsiktig markedsanalyse annethvert år.

  • Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Før nye nettiltak besluttes utarbeider vi derfor samfunnsøkonomiske analyser for å sannsynliggjøre a...