Overgangen til 15 minutters avregningsperiode er en viktig forutsetning for å nå klimamål i de nordiske landene og Europa. Det vil være behov for  en betydelig økning av uregulert kraftproduksjon som vind og sol og økt utveksling mellom land slik at etterspørselen etter kraft kan dekkes også når det ikke blåser eller er lite sol. Dette gjør det mer krevende å drifte kraftsystemet.

Strukturelle ubalanser oppstår når markedsoppløsningen i energimarkedene gir en produksjonsprofil som ikke samsvarer med lastendringen. For å redusere disse ubalansene reduserer vi avregningsperioden fra 60 til 15 minutter. Når mFRR energiaktiveringsmarkedet går over til å prises per kvarter, vil også ubalanseprisen endres hvert kvarter. Da må aktørene kunne handle bort sine ubalanser, først gjennom intradagmarkedet. Senere vil også day-ahead markedet få en tidsoppløsning på 15 minutter. 

15 minutters måleverdier og avregning

15 minutters tidsoppløsning ble innført i den nordiske balanseavregningen fra 22.mai 2023. eSett Oy beregner og fakturerer ubalanser per kvarter.

I Norge er det Elhub som mottar alle måleverdier fra nettselskapene, prosesserer dem og sender avregningsunderlaget videre til eSett. Elhub startet å sende 15minuttersverdier den 22. januar 2024, enten reelle (målte) eller profilerte.

Kun de nødvendigste målerpunktene vil måles og rapporteres til Elhub per kvarter. Dette er produksjon (med unntak for plusskunder), utvekslingspunkter mellom nettavregningsområder og større forbruk. Øvrige målerpunkter måles fortsatt med timesoppløsning. Elhub vil regne om timesverdier til kvartersverdier enten ved å profilere (forbruksmålere) eller dele på fire (utveksling mot subnett og plusskunder). Det er mer detaljert informasjon om implementeringen av 15 minutter på hjemmesiden til Elhub.

15 minutters energimarkeder

Den europeiske plattformen for kontinuerlig intradaghandel, SIDC, tilbyr allerede mulighet for handel med kvartersprodukter. Det foregår også handel med kvartersprodukter mellom en rekke budområder utenfor Norden. Når nordiske balanseansvarlige eksponeres for en ubalansekostnad per kvarter, må de også ha mulighet til å hande seg i balanse. Intradaghandel  vil gi mulighet for det.

Samtidig utvikles det en egen auksjon for intradagmarkedet i Europa. Det vil bli auksjoner klokken 15 og 22 dagen før og klokken 10 selve driftsdøgnet. Norden vil åpne opp for 15 minutters handel gjennom intradag auksjonen samtidig med 15 minutters kontinuerlig handel i intradagmarkedet.

Innen 1. januar 2025 skal hele EU ha gått over til 15 minutters avregningsperiode. På nåværende tidspunkt er planen at de europeiske day ahead markedene går over til kvarter fra januar 2025. Fra nordisk side er planen å gå over til kvarterprodukter i day ahead markedet samtidig med resten av Europa.