Overgangen til 15 minutters avregningsperiode er en viktig forutsetning for å nå klimamål i de nordiske landene og Europa. Det vil være behov for  en betydelig økning av uregulert kraftproduksjon som vind og sol og økt utveksling mellom land slik at etterspørselen etter kraft kan dekkes også når det ikke blåser eller er lite sol. Dette gjør det mer krevende å drifte kraftsystemet.

Strukturelle ubalanser oppstår når markedsoppløsningen i energimarkedene gir en produksjonsprofil som ikke samsvarer med lastendringen. For å redusere disse ubalansene reduserer vi avregningsperioden fra 60 til 15 minutter. Samtidig reduseres tidsoppløsningen i intradagmarkedet og mFRR energiaktiveringsmarkedet til 15 minutter. Senere vil også day ahead markedet få en tidsoppløsning på 15 minutter.

15 minutters måleverdier og avregning
15 minutters tidsoppløsning innføres i den nordiske balanseavregningen fra 22.mai 2023. Da vil eSett Oy beregne og fakturere ubalanser per kvarter. Fra samme dato skal også avregningsunderlaget rapporteres med kvartersoppløsning til eSett.

I Norge er det Elhub som mottar alle måleverdier fra nettselskapene, prosesserer dem og sender avregningsunderlaget videre til eSett. I første omgang vil kun de nødvendigste målerpunktene måles og rapporteres til Elhub per kvarter. Dette er produksjon (med unntak for plusskunder), utvekslingspunkter mellom nettavregningsområder og større forbruk. I tillegg skal næringskunder ha mulighet til å rapportere på kvartersoppløsning. Med noen få unntak vil øvrige målerpunkter fortsatt måles med timesoppløsning. Elhub vil regne om timesverdier til kvartersverdier enten ved å profilere (forbruksmålere) eller dele på fire (utveksling mot subnett og plusskunder). Det er mer detaljert informasjon om implementeringen av 15 minutter på hjemmesiden til Elhub.

15 minutters energimarkeder
Den europeiske plattformen for kontinuerlig intradaghandel, SIDC, tilbyr allerede mulighet for handel med kvartersprodukter. Det foregår også handel med kvartersprodukter mellom en rekke budområder utenfor Norden. Når nordiske balanseansvarlige blir avregnet hvert kvarter må de også ha mulighet til å handle seg i balanse hvert kvarter. Intradaghandel via XBID vil gi mulighet for det.

Samtidig utvikles det en egen auksjon for intradagmarkedet. Det vil bli auksjoner klokken 15 og 22 dagen før og klokken 10 selve driftsdøgnet.

Innen 1. januar 2025 skal hele EU ha gått over til 15 minutters avregningsperiode. Dette er også fristen for å innføre handel med kvartersprodukter i day ahead markedet. Fra nordisk side er planen å gå over til kvarterprodukter i day ahead markedet så tidlig som mulig slik at fasen med kvartersprodukter i intradag og timesprodukter i day ahead blir så kort som mulig.