I denne utviklingen står vi overfor dilemmaer og avveiinger, vi møter økte krav og forventninger, samt økt interesse for Statnetts rolle i lavutslippssamfunnet. Det er derfor viktig for oss å være tydelige om hvordan vi prioriterer. Vårt arbeid skal sette fart og retning for en bærekraftig omstilling med mennesker, samfunn, natur, miljø og klima i sentrum.

 

Slik bidrar vi til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål gir en ramme for vårt arbeid. Statnett  er medlem av FNs initiativ for bærekraftig næringsliv, UN  Global Compact. Under ser du hvordan vi bidrar til FNs ulike bærekraftmål.

 

Våre prioriterte områder

For å prioritere bærekraftsarbeidet vårt gjennomførte og  besluttet vi en dobbel vesentlighetsanalyse høsten 2022. Analysen viser hvilken påvirkning vi har på samfunnet og  interessenter, samt hvordan relevante forhold kan  påvirke vår mulighet til langsiktig verdiskaping.

 

1. Vi jobber for bærekraftig omstilling


Vi skal:

  • Bidra til elektrifisering
  • Jobbe for sameksistens
  • Redusere risiko i verdikjeden

Vi må være forberedt på at strømforbruket vil øke kraftig i Norge, opp mot 260 TWh årlig forbruk i 2050 sammenlignet med 140 TWh i dag. Nettet blir enda viktigere og må forsterkes og fornyes raskere.

Økt utbygging og høyere tempo vil ha konsekvenser for naturen og lokalsamfunn. Derfor er det viktigere enn noen gang at Statnett er bevisst vår samfunnspåvirkning og ivaretar lokale interesser gjennom medvirkning og inkluderende planprosesser. Vi skal også jobbe for å redusere risiko i vår leverandørkjede knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

2. Vi kutter våre klimautslipp


Vi skal:

  • Redusere utslipp i Scope 1, 2 og 3
  • Redusere bruk av SF6

Statnett skal kutte utslipp (scope 1,2 og 3) i tråd med  Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til  godt under to grader. Vi skal redusere 25 prosent av  direkte påvirkbare utslipp

innen 2025, sette oss vitenskapsbaserte mål om netto nullutslipp i 2050, og vi skal få våre mål og tiltak tredjepartsverifisert.

Våre mest vesentlige kilder til utslipp er knyttet til produksjon av materialer, uttak av natur med høy karbonlagring (f.eks. myr), anleggsvirksomhet og SF6- gass.

 

3. Vi ivaretar naturen


Vi skal:

  • Begrense vårt avtrykk
  • Unngå verdifull natur
  • Ivareta og tilbakeføre natur

Statnett har  infrastruktur i hele landet både på land og under vann. Våre aktiviteter medfører naturinngrep og vår  tilstedeværelse i havområder vil øke. Det er avgjørende å redusere vår påvirkning, noe vi gjør  gjennom å følge prinsippene i tiltakshierarkiet.

Statnett  skal jobbe for å bli en naturpositiv virksomhet. Naturpositivitet legger grunnlag for en forbedret  naturtilstand, der opprettholdelse og/eller reetablering av  økosystemtjenester, habitater, og funksjonsområder for  arter står sentralt. Vi skal utvikle mål og tiltak i tråd med  hva vitenskapen sier er innenfor naturens tålegrenser og  få disse tredjepartsverifisert.