Hvorfor et felles nordisk mFRR-kapasitetsmarked?

En grunnstein i den nordiske balanseringsmodellen (NBM) er å etablere ett enkelt, felles nordisk kapasitetsmarked for anskaffelse og utveksling av tertiærreserver (mFRR). Ved å anskaffe balanseringskapasitet, skaffer TSOene seg muligheten til å aktivere spesifikke produksjonsanlegg for å balansere kraftsystemet i sanntid. Ved å organisere dette i et felles nordisk marked, øker de nordiske TSOene konkurransen mellom tilbydere og reduserer de totale kostnadene for nettselskapene.

Hva er gjort så langt?

I samsvar med EUs retningslinjer om elektrisitetsbalansering (EBGL), sendte de nordiske TSOene inn en rekke regionale vilkår og metodikker høsten 2022. Målet var å etablere et sett felles avstemte regler og prosesser for å skape ett enkelt nordisk kapasitetsmarked for utveksling og anskaffelse av tertiærreserver.

Den 14. april 2023 mottok de nordiske nettselskapene et svar fra de nasjonale nordiske regulatorene (NRAene), der de pekte på regulatoriske utfordringer knyttet til de innsendte vilkårene og metodene.

I svaret til de nordiske nettselskapene sier NRAene at det ikke er noen klar løsning i de innsendte metodene på hvordan man skal utveksle mFRR-kapasitet inn og ut av det nordiske synkronområdet uten å bryte bestemmelsene i andre metoder. Som et resultat har ikke NRAene vært i stand til å nå enighet innen 6-måneders fristen som er gitt i EBGL. De foreslåtte nordiske metodene ble deretter trukket tilbake av Statnett og Svenska kraftnät.

Revidering og ny innsending

De nordiske nettselskapene vil revidere og sende inn metodene på nytt for å etablere et nordisk kapasitetsmarked for mFRR.

NBM vil publisere en oppdatert tidsplan for ett felles nordisk mFRR-kapasitetsmarked som en del av det reviderte veikartet for hele NBM-programmet. Imidlertid forventes ikke denne tilbaktrekkingen av metode å påvirke idriftsettelsen av de nasjonale kapasitetsmarkedene.