Vårt syn er at kraftsystemet på land og til havs må sees på som ett kraftsystem, der reguleringen må ivareta hensynet til nøytralitet og likebehandling av aktører på land og til havs. Kraftproduksjon til havs vil påvirke driftssikkerheten på land på lik linje med annen produksjon. For å ivareta driftssikkerheten i systemet er det derfor avgjørende at havvindproduksjon må forholde seg til samme regulering som produsenter på land. 

I dag er Statnetts myndighet og virkemidler gitt gjennom Energiloven, som kun gjelder territoriet ut til grunnlinjen. For å sikre likebehandling er det behov for hjemmel også utenfor grunnlinjen. Dette gjelder blant annet fastsettelse av 

  • Prisområder
  • Handelskapasitet
  • Funksjonskrav på anlegg og virkemidler for håndtering av flaskehalser og feil.

Lovverket bør reflektere den forventede utviklingen av havvind i norsk sjøterritorium, og ikke utelukkende være utformet for å håndtere de radielle tilknytningene i første utlysning. 

Dersom forbruk som er regulert under petroleumsloven er tilkoblet i et masket nett til havs, må systemansvarlig ha myndighet til å koble bort dette forbruket på samme måte som på land.

Systemansvarlig må kunne stille funksjonskrav til havs​

Funksjonskrav til anlegg tilknyttet det norske kraftsystemet er i dag samlet i Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF). Denne veilederen er et vedlegg til retningslinjene for utøvelse av systemansvaret for fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet.  Denne kan helt eller delvis bli erstattet av tilknytningskodene RfG, DCC og HVDC, som er EØS-relevant, men ikke ennå implementert.

Denne veilederen er utarbeidet for å tydeliggjøre systemansvarliges tekniske funksjonskrav til anleggene, herunder nettanlegg, forbruksanlegg, produksjonsanlegg og HVDC-anlegg, samt for å veilede konsesjonærer om hvilke krav som er gjeldende og hvordan de kan overholdes. Kravene stilles for å sikre at nye anlegg og endringer i eksisterende anlegg planlegges med nødvendig funksjonalitet for å ivareta en effektiv utnyttelse og tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet.

NVF er et omfattende dokument, og det er ikke alle deler av dokumentet som er relevant for havvindaktører. Vi har derfor laget en kort guide for NVF for havvindaktører på engelsk. Denne kan bli oppdatert ved behov.