Oversikt over tilknyttede selskaper finner du her.

Styringspolicy

Statnetts oppdrag er å være det systemansvarlige nettselskapet (TSO) i det norske kraftsystemet. Vårt ansvar er operasjonalisert gjennom tre integrerte hovedroller:

  • Systemansvarlig: Sikrer momentan balanse mellom produksjon og forbruk av strøm til enhver tid.

  • Netteier: Eier det norske transmisjonsnettet og forbindelser til andre lands kraftsystemer.

  • Kraftsystemplanlegger: Ansvarlig for å planlegge transmisjonsnettet i det norske kraftsystemet.

Foretaksstyring

Statnetts rammeverk for foretaksstyring tar utgangspunkt i konsernets styringsmodell som klargjør rollefordelingen mellom eier, styret og administrasjonen. Statnett følger Statens prinsipper for godt eierskap og etterlever anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Vedtekter

Statnett er et statsforetak (SF) og har egne vedtekter som beskriver rolle og rammebetingelser. Vedtektene ble sist oppdatert i foretaksmøte 25. juni 2021.

§ 1

Foretakets navn er Statnett SF.

§ 2

Statnett er operatør av transmisjonsnettet og systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. 

Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

Statnett SF skal utføre de oppgaver som det er pålagt i henhold til lovgivning og konsesjoner. Statnett SF skal for øvrig følge forretningsmessige prinsipper.

§ 3

Statnett SFs forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Statnett SF hører inn under Energidepartementet.

§ 5

Statens innskudd i Statnett SF er 2.700 mill. kroner.

§ 6

Foretakets styre skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av fra syv til ni medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. Styremedlemmene velges for inntil to år.

To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i foretaket etter de regler som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter.

§ 7

Foretakets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap hvorav styrets leder er den ene.

§ 8

Foretaket skal følge allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik disse til enhver tid lyder.

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte i 2023.

§ 9 

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Foretaksmøtet holdes i Oslo med mindre annet fremkommer i innkallingen. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a)      Fastsette Statnett SFs resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

b)      Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet

§ 10

Statnett SF kan ikke stille pant eller annen sikkerhet i foretakets aktiva. Dette skal ikke være til hinder for at Statnett kan:

a)      stille sikkerhet overfor banker og andre finansinstitusjoner i forbindelse med daglige banktransaksjoner, herunder handel med finansielle instrumenter og verdipapir;

b)      stille sedvanlige sikkerheter som ledd i foretakets daglige drift, herunder kortsiktige sikkerhetsstillelser, salgspant og kjøp og salg på organiserte markedsplasser, etc.