Endringene i planen bygger både på selskapenes egne analyser og på tilbakemeldinger fra interessenter, etter at veikartet har vært på høring.

Parallell drift sikrer overgangen til nye systemer

-Den nye nordiske balanseringsmodellen innebærer komplekse og grunnleggende endringer i driften av kraftsystemet. Vi trenger en sikker overgang til nye systemer, og en periode med parallell drift av automatiserte prosesser er et viktig redskap for å oppnå det, sier direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Store endringer i vente for strømforsyningen

Energiforsyningen har en viktig rolle i kampen mot klimaendringer. I de kommende årene blir det store forandringer både innen produksjon og forbruk av strøm, og for å håndtere dette utvikler Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden; Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet, en ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Dette innebærer gjennomgripende endringer i driften av kraftsystemet. Endringene må til for å ha en sikker integrasjon av ny fornybar energi. Samtidig skal NBM-programmet legge til rette for at nordiske landene i fremtiden skal kunne utveksle reserver også med andre europeiske land. Den samfunnsøkonomiske nytten av felles nordisk balansering og drift av kraftsystemet, er beregnet til å være over 200 millioner euro hvert år.

-For de systemansvarlige nettselskapene innebærer endringene blant annet å håndtere en raskt økende datamengde. Vi trenger systemer som både er klare til å håndtere dette, og samtidig øke effektiviteten og ivareta sikker drift av kraftsystemet, foreller Munthe.

 

Interessentene ønsker forutsigbarhet, transparens og dialog

NBM-programmet skal utvikle og implementere et nytt markedsdesign for balansekraft, driftsprosesser og tilhørende IT-verktøy som det er behov for i et fremtidig kraftsystem. I tillegg til overgang til 15-minutters avregningsperioder, er overgang til enpris-modell for balansekraft (single price model) og felles nordisk kapasitetsmarked for reservekraft (FRR) viktige byggeklosser.

-Interessentene har gitt oss tilbakemeldinger på at forutsigbarhet er viktig for dem, sier Munthe. -De har gitt uttrykk for at de ønsker et realistisk veikart, og de ønsker transparens og dialog gjennom planlegging og implementering av de ulike delene i NBM-programmet.

Programmet vil bruke allerede etablerte arenaer som referansegrupper, seminarer og workshops for å involvere interessenter og oppdatere fremdriftsplanene, i tillegg til oppdateringer på programmets websider (nordicbalancingmodel.net).

Mye av det som blir utviklet innenfor NBM-programmet, må godkjennes av de nordiske regulatorene. Blant annet gjelder det regler for enpris-modell og den endelige datoen for utrullingen av 15-minutters avregning. De systemansvarlige nettselskapene i Norden vil i løpet av første kvartal 2020 starte den formelle prosessen med de nordiske regulatorene for å få godkjent en ny dato 15-minutters avregning.

 

 

For mer informasjon, se NBMs websider