Det er store og komplekse endringer Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet nå skal utvikle gjennom prosjektet Nordisk Balanseringsmodell. -Dette er den største omstillingen av vår operative drift siden dereguleringen av kraftmarkedet. Det å gå over fra bud og avregninger hver time til hvert kvarter, innebærer i seg selv fire ganger så mange beslutninger hvert døgn.

Samtidig ser vi for eksempel for oss lavere terskler for bud, slik at vi kan få 10 mindre bud der vi nå har ett stort. For våre operatører blir dette en svært mye større datamengde å håndtere, og vi må ha systemer klare for at dette kan skje samtidig som vi øker effektivitet og ivaretar sikker drift av kraftsystemet, forklarer direktør for system og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

 

Veikartet kan endres

Veikartet som nå legges frem, tar sikte på at alle de planlagte endringene innenfor den nordiske balanseringsmodellen skal være tatt i bruk innen 2023.
Viktige byggeklosser og milepæler på veien er:

  • Nordisk kapasitetsmarked for automatiske raske reserver (aFRR)
  • Nordisk kapasitetsmarked for manuelle raske reserver (mFRR)
  • Felles nordisk balanseringsmodell
  • 15-minutters avregning
  • Data og transparens

-Veikartet har mange usikkerhetsmomenter, understreker Aldrin. – Dette er et utviklingsprosjekt der det kan dukke opp mange både uforutsette hendelser og endrede behov som vi ikke ser i dag. Derfor er veikartet ikke nødvendigvis en fasit, men en plan ut fra den kunnskapen vi har i dag.

 

Høring og nytt veikart

Høringsfristen er satt til 16. august. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil de nordiske systemansvarlige nettselskapene så legge frem veikartet på nytt i løpet av høsten.

Illustrasjon av veikartet

 

 

Finere tidsoppløsning: 15-minutters avregning

Kraftsystemet må alltid være i balanse, det vil si at strømforbruket til enhver tid må møtes med samme mengde kraftproduksjon. Fram til nå har endringer i balansen vært planlagt og handlet på timesbasis, og forandringer innenfor timen har blitt løst ved hjelp av TSO-enes reservemekanismer. 15-minutters avregning og mulighet til å handle på kvartersbasis vil gjøre aktørene i stand til å planlegge egen balanse mer presist, og dermed legges det til rette for en mer effektiv utnyttelse av kraftressurser og strømnett.

Nordisk balanseringsmodell (NBM)

Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. NBM-programmet skal sikre nødvendige endringer av balansemarkeder når det gjelder markedsdesign, utvikle metoder og driftsprosesser og tilhørende IT-prosesser i den nordiske regionen. Implementering av finere tidsoppløsning inngår i NBM-programmet.

NBM-programmet og arbeidet med finere tidsoppløsning er et samarbeid mellom de systemansvarlige nettselskapene i Norden: Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet.

 

 

 

Underlaget for høringen finner du på ENTSO-Es sider for konsultasjoner

Last ned opptak fra webinar 29.05.

Les mer om Nordisk Balanseringsmodell 

 

Spørsmål om veikart eller høringsprosess kan rettes til Lars Olav Fosse, e-post: lars.fosse@statnett.no.