I april i år sendte Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet inn forslag til et fellesnordisk kapasitetsmarked for automatiske balanseringsreserver, aFRR (automatic frequency restoration reserve).  I oktober ba regulatorene (NVE i Norge) om at det skulle gjøres endringer i forslaget. På bakgrunn av dette og tilbakemeldinger fra aktører i kraftmarkedet, har de systemansvarlige nettselskapene i Norden gjort justeringer i forslaget.

-Vi er glade for aktørenes interesse for og gode synspunkter på utformingen av et slik nytt marked, og håper at justeringene er i tråd med de forventningene regulatorene har, sier direktør for system- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

De viktigste endringene er:

  • Marginalprising (pay-as-clear), det vil si at alle utløste bud får betalt den samme prisen, og ikke differensiert per bud (pay-as-bid). De systemansvarlige nettselskapene i Norden har, i tråd med ønskene mange interessenter har uttrykt gjennom tidligere konsultasjoner, blitt enige om å endre til en marginalprismodell.

  • Overføring av aFRR-forpliktelser innen budområdene. De systemansvarlige nettselskapene i Norden vil åpne for muligheten til å overføre bud mellom markedsaktører innen det samme budområdet. En slik mulighet ble etterspurt av markedsaktører i høring.

  • D-1-marked. Lukketid for aFRR-kapasitetsmarkedet har blitt flyttet til dagen før reservene skal kunne brukes (D-1), for å få det nærmere realtid som er i tråd med nye reguleringer.

Kapasitetsmarkedet for aFRR skal effektivisere balanseringen av det nordiske kraftsystemet. Simuleringer viser en årlig nordisk samfunnsøkonomisk nytte på om lag 500 millioner kroner, noe som vil bidra til å holde nede kostnadene for sluttbrukerne. Et nordisk aFRR kapasitetsmarked er også den mest effektive måten å sikre tilstrekkelige volumer av aFRR i alle budområder i Norden.

Vi trenger dette kapasitetsmarkedet for å modernisere driften av det nordiske kraftsystemet, noe som er nødvendig for å ivareta trygg drift i møte med fundamentale endringer i kraftsystemet, påpeker Munthe. – Dette markedet vil også signalisere behov for ny reservekapasitet i områder i regionen som i dag har underskudd og dermed bidra til at slik kapasitet kan komme på plass i tide.

Mer informasjon om fremdrift for det nordiske kapasitetsmarkedet for aFRR, kommer etter at regulatorene har kommet med sin beslutning i løpet av første kvartal neste år.

For ytterligere informasjon:


Les mer om aFRR: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Les tidligere nyheter om saken:

  • Høring om aFRR-leverandørenes mulighet til å overføre forpliktelser:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-om-afrr-leverandores-mulighet-til-a-overfore-forpliktelser/

  • Felles nordisk kapasitetsmarked for reservekraft kommer tidligs tredje kvartal 2020:

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/felles-nordisk-kapasitetsmarked-for-reservekraft-kommer-tidligst-tredje-kvartal-2020/

  • De systemansvarlige nettselskapene i Norden har foreslått endringer i reservemarkeder for kraft:

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/de-systemansvarlige-nettselskapene-i-norden-har-foreslatt-endringer-i-reservemarkeder-for-kraft/