Våre etiske retningslinjer innebærer at vi:

  • overholder lover, regler og menneskerettigheter
  • opptrer ærlig og redelig
  • tilstreber åpenhet, etterrettelighet og gjennomsiktighet i organisasjonen
  • ikke opptrer på en måte som kan svekke vår nøytralitet, integritet eller troverdighetikke
  • mottar eller gir gaver eller tjenester som vil kunne påvirke vår forretningsopptreden eller uavhengighet
  • ikke vil bruke konfidensiell informasjon for å oppnå personlig fordel for oss selv eller andre

Vi legger også stor vekt på at våre leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller våre etiske retningslinjer for dem. Forpliktelsen til å etterleve retningslinjene avtalefestes i kontraktene vi inngår med leverandørene.

Du finner våre etiske retningslinjer i dokumentlista lenger ned på denne siden. 

Etikk- og varslingsutvalg

Etikk- og varslingsutvalget i Statnett skal styrke de ansattes rettssikkerhet, og bidra til å avdekke kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer, dårlig arbeidsmiljø, trakassering, ukultur eller annen skadelig aktivitet.

Etikk- og varslingsutvalget tar imot og rapporterer henvendelser fra alle som har observert urett og feil begått av Statnett, våre ansatte, vår ledelse eller leverandører. Utvalget rapporterer direkte til vår konsernsjef Hilde Tonne og Statnetts styre.