Behandlingsansvarlig

Statnett (org.nr. 962 986 633) ved konsernsjefen er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.

Dersom du har spørsmål knyttet til Statnetts behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på firmapost@statnett.no

Dersom du ønsker å klage på eller fremme en bekymringsmelding knyttet til Statnetts behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud Silje Vegarud.

 

Behandling i forbindelse med Statnetts nettside 

Nyhetsabonnement

Du kan abonnere på nyheter fra oss ved å registrere din epostadresse på statnett.no. E-postadressen din lagres i nettstedets publiseringsløsning, og er ikke tilgjengelig for andre enn administratorer i løsningen. I e-posten du får fra oss vil det ligge en link til "din side" hvor du kan se på alle dine abonnementer og bestemme selv om du vil stoppe en eller flere abonnementer. Når du melder deg av vil informasjonen om deg også bli slettet.

Har du spørsmål om nyhetsabonnement kan du sende oss en e-post: abonnement@statnett.no.

Når du besøker statnett.no kan Statnett behandle følgende informasjon om deg

Statnett vil kunne samle inn og lagre din IP-adresse (det nummeret som identifiserer din datamaskin eller annet utstyr på internett) og annen informasjon om din PC for systemadministrative formål og statistikkformål (f.eks. for å beregne hvor mange brukere som bruker nettsiden), basert på Statnetts berettigede interesse i å forbedre og administrere vår nettside. IP-adressen vil kun bli lagret i den perioden du besøker nettsiden, og deretter slettet eller anonymisert.

Informasjonskapsler og nettstatistikk

Når du besøker statnett.no legger nettleseren din igjen elektronisk informasjon. Denne informasjonen bruker vi til å bedre innholdet på vårt nettsted. Det er frivillig for deg som besøker statnett.no å oppgi personopplysninger, for eksempel epostadressen din dersom du melder deg på vår nyhetsvarsling. Vår webredaktør har det daglige ansvaret for å behandle personopplysninger på statnett.no. Epinova er vår driftsleverandør av publiseringsløsningen.

For å gjøre innholdet på statnett.no bedre, samler vi inn tall og bruksmønstre fra besøkende ved hjelp av Siteimprove. Dette verktøyet bruker informasjonskapsler (også kalt cookies), som er små tekstfiler som lagres i din nettlesers internminne når du besøker et nettsted. De mest brukte nettleserne er innstilt til automatisk å akseptere informasjonskapsler, men du kan selv endre denne innstillingen i din nettleser.

Som besøkende på statnett.no har du rett til å vite hvilke opplysninger vi innhenter om deg (jf. Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b). Under ser du en oversikt over informasjonskapsler på statnett.no, og hva de brukes til: 

 

Informasjonskapsel

Beskrivelse

alert

Brukes i tilfelle det har blitt vist et driftsvarsel, og brukeren har valgt å lukke varselet. Dette gjøres for å kunne kontrollere at bruker ikke skal se varselet inntil innholdet i varselet endrer seg, eller inneværende dag (samme dag de lukket varselet) er forbi.

_hstc

Brukt av Siteimprove til analyse

hubspotutk

Brukt av Siteimprove til analyse

nmstat

Brukt av Siteomprove til å samle statistikk til bruken av statnett.no

Lenker til andre nettsteder

Fra tid til annen kan det finnes lenker på Statnetts nettside til andre nettsider. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Statnett sin nettside. Disse tredjepartnettsidenes har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettsiden driftes og hvordan data samles inn og behandles, samt om det lagres informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på datamaskinen din.

Statnett har ikke ansvar for tredjeparters nettsider, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartnettsidenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettsidene.

Behandling i sosiale medier

Når du "liker" eller "følger" vår Facebook-side eller våre sider i andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

Oppbevaring av personopplysningene

Statnett lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for, som definert i denne personvernerklæringen. Dette innebærer at Statnett som hovedregel vil slette dine personopplysninger dersom du melder deg av nyhetsvarslingen eller på annen måte gir oss beskjed om at du ønsker at vi sletter dine personopplysninger.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål, kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta Statnetts eller en tredjeparts berettigede interesser, herunder for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

 

Dette innebærer at Statnett som hovedregel oppbevarer opplysningene i følgende periode:

 • Dokumentasjon innhentet gjennom kontroll slettes etter gjennomført kontroll, såfremt opplysningene viser at arbeidstakerne som er omfattet av innsynsbegjæringen får minst de lønns- og arbeidsvilkår som følger av regelverket. Dersom dokumentasjonen viser avvik, vil dokumentasjonen beholdes til avviket er utbedret og saken avsluttet.
 • Rapporter fra kontroll vil oppbevares så lenge de er nødvendig for å føre løpende kontroll med leverandører, herunder ved å vurdere leverandørers resultater opp mot tidligere resultater.

Opplysningene kan også lagres i en lengre periode enn angitt over, såfremt slik fortsatt oppbevaring er nødvendig for å:

 • fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav,
 • ivareta Statnetts berettigede nødvendige interesser, som potensielle tvister med leverandør
 • oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, sikkerhetsloven og arkivloven.

Behandling i forbindelse med kontroll av underleverandørers arbeidsvilkår

Statnett er underlagt lovpålagte krav om kontroll av underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår, blant annet etter anskaffelsesloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, allmenngjøringsloven, forskrift om informasjons-, påseplikt og innsynsrett og byggherreforskriften.

For å overholde denne lovpålagte kontroll- og påseplikten, vil Statnett kunne behandle følgende informasjon om ansatte, innleide eller lærlinger hos sine leverandører og underleverandører:

 • Kontaktopplysninger og andre identifiserende opplysninger, herunder navn, adresse, fødselsnummer eller D-nummer, kjønn, statsborgerskap etc.
 • Arbeids- og oppdragsavtaler
 • Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår, herunder timelister og arbeidstid, lønn og tillegg (overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg), lønnstrekk og dekning av utgifter til reise, kost og losji, forsikringer og annen informasjon om arbeidsforholdet.

Vi innhenter opplysningene fra leverandør, ev. underleverandør og de registrerte selv i forbindelse med slik kontroll.

Annen behandling

Statnett vil også behandle personopplysninger til enkelte andre formål, herunder i forbindelse med:

 • Statnett er som systemansvarlig pålagt å ha systemer som muliggjør kontakt med konsesjonærene. Tilgang til slike systemer forutsetter registrering, og Statnett vil behandle enkelte personopplysninger om enkeltbrukere hos de ulike konsesjonærene, som f.eks. navn og e-post, i forbindelse med opprettelse av en brukerkonto og administrasjon av systemet. Behandlingen er nødvendig for å gi brukeren tilgang til systemet, samt for å ivareta Statnetts legitime interesser i systemvedlikehold og forbedring av systemet.

 • Statnett har ansvar for nettutvikling, og vil forestå diverse anleggsarbeid i forbindelse med utbedringer, vedlikehold og utbygging av anlegg. I forbindelse med slike anleggsarbeider vil Statnett yte diverse varslingstjenester etc. til nærområdet som berøres av arbeidet, som forutsetter at Statnett behandler visse personopplysninger, herunder kontaktopplysninger som navn og e-post. Rettslig grunnlag for behandlingen vil variere avhengig av situasjon, men vil normalt være basert på samtykke fra den registrerte, innhentet i forbindelse med at den registrerte ber om å motta slik informasjon.

 • På Statnetts nettsider kan alle som ønsker, sende inn forslag til FoU-prosjekter. For å kunne kommunisere med forslagsstiller for å følge opp relevante forslag, har Statnett behov for kontaktinformasjonen til forslagsstiller, herunder navn, e-post, telefonnummer og eventuelt hvilken organisasjon vedkommende er tilknyttet. Behandlingen er nødvendig for å kunne følge opp forslaget med tanke på å inngå en mulig samarbeidsavtale, samt Statnetts legitime interesse i å vurdere kvaliteten etc. til forslaget.

 • Statnett vil også behandle visse personopplysninger i forbindelse med rekruttering til Statnett. All rekruttering i Statnett skal skje gjennom Statnetts dedikerte rekrutteringssystem, som opplyst i den enkelte stillingsannonse. En separat personvernerklæring for rekruttering ligger tilgjengelig i slikt system.

Statnett vil oppbevare disse personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppnå formålene som definert over. Merk at fortsatt oppbevaring også kan være nødvendig av hensyn til lovpålagte plikter som Statnett er underlagt, eller som følge av Statnetts berettigede interesser, herunder for historiske formål eller dersom det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Utlevering av personopplysninger

Statnett kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen, såfremt Statnett har lovlig grunnlag for utlevering. Opplysningene kan for eksempel bli utlevert til offentlige myndigheter for å overholde lovpålagte krav (f.eks. til Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn av lønns- og arbeidsvilkår).

Statnett vil kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører som utfører tjenester for Statnett, f.eks. leverandører av e-posttjenester, systemleverandører etc. Leverandører behandler personopplysninger på vegne av Statnett og i henhold til avtale, og vil kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet. Statnett skal påse at alle leverandører oppfyller kravene til tilfredsstillende sikkerhet for dine personopplysninger.

All behandling av personopplysninger om våre brukere skjer innenfor EU/EØS-området.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Statnett tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten, uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og i noen tilfeller rett til å kreve dataportabilitet. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Statnett på e-post firmapost@statnett.no

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Endringer

Statnett vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Statnetts personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på her på nettsiden vår. Du oppfordres til å besøke nettsiden jevnlig for å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæringen. Dersom vi gjør endringer i vår behandling av personopplysninger, vil denne erklæringen oppdateres og endringen vil varsles på nettsiden eller ved bruk av din kontaktinformasjon.