Utsettelsen skyldes i hovedsak et gjenstående behov for utvikling av IT-systemer for TSOene.  Sammen med stort behov for opplæring av personell og andre forberedelser til go-live gjør dette at det er nødvendig å utsette implementeringen som er planlagt i november 2022. 

Frem mot midten av februar vil ulike scenarioer som følge av denne utsettelsen vurderes, og det er en prioritert oppgave å finne løsninger som begrenser negative følger for markedsaktører og de neste milepælene i veikartet. 

Les mer om dette på NBM-programmets nettsider.  

NBM har nådd flere milepeler de siste månedene

Mot slutten av fjoråret hadde vi vellykket nordisk go-live av énpris, samt vi satt i drift nytt nasjonalt aFRR-kapasitetsmarked i Norge. Neste steg er go-live for aFFR-kapasitetsmarked i Finland 18. januar. I Sverige vil endelig dato for go-live annonseres tidlig i år. 

Felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked utsettes til tidligst Q4 i år. Ny go-live må ses i sammenheng med forsinket implementering av flytbasert kapasitetsberegning. 

De nordiske TSOene vil i løpet av januar sende søknader om midlertidig dispensasjon for tilknytning til PICASSO (europeisk markedsplattform for aktivering av aFRR) og MARI (europeisk markedsplattform for aktivering av mFRR) til behandling hos sine respektive regulatorer. TSOene anslår at go-live for MARI tidligst vil være mulig i Q4 2023 og go-live for PICASSO Q2 2024. 

Det er utarbeidet et oppdatert veikart som viser fullførte og gjenværende leveranser i programmet.  Utsatt oppstart av automatisert mFRR-aktiveringsmarked er foreløpig ikke reflektert i veikartet. 

Les saken på NBM-prosjektets nettsider 

NBM-prosjektets veikart