Som informert den 14. desember 2022, vil idriftsettelsen av nytt aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR EAM: manual Frequency Restoration Reserve Energy Activation Market) bli forsinket. Dette har sammenheng med behovet for ytterligere IT-utvikling innen Svenska kraftnät og Statnett sine lokale IT-systemer, samt avhengigheten av implementeringen av flytbasert markedskobling.  

Svenska kraftnät og Statnett undersøker ulike mulige tiltak for å øke hastigheten på IT-utviklingen, redusere avhengigheter og redusere omfanget for lokal utvikling av mFRR EAM. Formålet med dette er å begrense innvirkningen på det totale NBM-veikartet, inkludert 15-minutters tidsoppløsning av kraftmarkedet.  

De nordiske TSO-ene vil gi en videre oppdatering så snart vi har detaljert informasjon om videre fremdrift.