Det nordiske kapasitetsmarkedet for mFFR vil i likhet med det nordiske aFRR-kapasitetsmarkedet bli innført trinnvis. Planen er at Energinets kapasitetsmarked med daglige oppkjøp kommer på plass før sommeren 2023, mens Statnett og Svenska kraftnäts markeder innlemmes etter sommeren. Fingrid har allerede etablert et nasjonalt kapasitetsmarked med daglige oppkjøp basert på egen IT-plattform, og vil derfor avvente innlemmelse til etter at det nordiske markedet er i drift.

De nasjonale markedene med daglige oppkjøp er viktige verktøy for at de systemansvarlige nettselskapene skal kunne sikre tilstrekkelige balansereserver i kraftsystemet, og dermed muliggjøre en vellykket implementering en ny balansemodell i Norden. På lengre sikt vil et felles nordisk marked muliggjøre utveksling av mFRR-reserver på tvers av de nordiske landene på en effektiv og transparent måte. En oppstartsdato for det nordiske markedet vurderes nå som en del av det pågående arbeidet med evalueringen av veikartet for NBM.

Mer informasjon på NBM-programmets nettsider.

Ytterligere informasjon om oppstartsdato knyttet til de nasjonale markedene vil fortløpende bli publisert av de respektive systemansvarlige som en del av detaljplanleggingen fram mot oppstartsdatoen.