Sekundærreserver aktiveres automatisk ved ubalanser i selve driftstimen, slik at frekvensen i kraftsystemet holdes på et akseptabelt nivå. Det fellesnordiske kapasitetsmarkedet vil bidra til å sikre forsyningssikkerheten på en mer samfunnsøkonomisk effektiv måte ved å bedre utnytte tilgjengelige reserver på tvers av de nordiske landegrensene. Innføringen av aFRR CM er en viktig milepæl i arbeidet som pågår i Nordic Balancing Model (NBM).​

Statnett er "Market Operator" for tjenesten, og markedet klareres hver dag (D-1). Gjennom det nye markedet blir flere reserveressurser tilgjengelige på tvers av budområder og landegrenser. Dette gjør at de samlede reservene som er tilgjengelig for å opprettholde balansen i systemet blir større. Tidligere ble aFRR-kapasitet kjøpt inn i ukentlige nasjonale markeder med noe ulike design. I det nye markedet deltar Norge, Sverige og Danmark fra start, mens Finland vil delta med noen begrensninger fra driftsdøgnet 25. desember 2022.

Les mer på NBMs hjemmesider