Den 2. oktober i fjor foreslo de nordiske TSOene en modell for ubalanseoppgjør basert på én posisjon, men med to-pris i avregningsperioder med såkalt divergerende retning. Forslaget ble utdypet i et diskusjonsnotat “Nordic TSOs discussion paper on imbalance pricing", som ble publisert den 20. november i fjor, og konsultert i november – desember. De nordiske TSOene mottok et betydelig antall innspill fra nordiske interessenter på forslaget.

 

I etterkant av konsultasjonen, har de nordiske TSOene revurdert og besluttet å endre sitt opprinnelige forslag. Hovedårsaken til at forslaget blir endret er usikkerhet om kost/nytte av to-pris som et avbøtende virkemiddel før 15 min avregningsperiode.

 

Det er viktig å understreke at balanseringsmodellen i Norden er basert på at markedsaktørene følger plan og holder balansen. De nordiske TSOene vil derfor fortsette å evaluere andre mulige avbøtende tiltak for implementering sammen med den nye modellen for ubalanseoppgjør fra Q2-2021. Disse tiltakene inkluderer for eksempel monitorering av ubalanser, krav til produksjonsplaner og endringer av ubalansegebyrene. Mulige tiltak vil bli diskutert med markedsaktørene.

 

Beslutningen ble tatt av den nordiske styringskomiteen for NBM-programmet den 24. januar.

 

For mer informasjon, se NBMs websider:

 

http://nordicbalancingmodel.net/single-pricing-of-all-imbalances-from-q2-2021/

http://nordicbalancingmodel.net/nordic-stakeholders-feedback-on-imbalance-pricing-consultation/