Regjeringen åpnet i 2020 to områder for havvind; 1500MW fra Utsira Nord utenfor Rogaland og 3000MW fra Sørlig Nordsjø helt sør i Nordsjøen: Kgl.res - opning av område for fornybar energiproduksjon til havs (regjeringen.no). 

I tillegg kunngjorde Olje- og energidepartementet 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområder for havvind på Utsira Nord og fase 1 av Sørlige Nordsjø. 

Skisse som illustrerer prosjektområde Sørlige Nordsjø II med anbefalt tilknytningspunkt Kvinesdal og alternativt tilknytningspunkt Stemmen.
Sørlige Nordsjø II / Foto: Sysint/Simen Wahlquist
Skisse som illustrerer prosjektområdene for Utsira Nord med anbefalt tilknytningspunkt Karmøy og alternative tilknytningspunkt Gismarvik og Spanne.
Utsira Nord / Foto: Sysint/Simen Wahlqvist

Informasjonsmøte 10. mai 2023 for aktørene

Gjennom Samarbeidsforum for havvind, "Infrastruktur og utvikling av nett til havs" | Statnett ble det arrangert et informasjonsmøte 10.05.2023 for å gi relevant informasjon til aktørene fra NVE, RME og Statnett i forkant av aktørenes søknadsfrist. 

Anslag på anleggsbidrag for tiltak i transmisjonsnettstasjoner

Utgangspunktet for utbygging av havvind er at havvindaktørene skal dekke kostnadene for nødvendige energianlegg. Hva som er nødvendige energianlegg, vil avhenge av tilknytningsløsning til transmisjonsnettet.

Anleggsbidraget som anslås nå, vil kun inneholde nødvendige investeringer i de mulige tilknytningspunktene i transmisjonsnettet. Per i dag er dette ny Karmøy stasjon, ny Gismarvik stasjon, Spanne stasjon, ny Stemmen stasjon og Kvinesdal stasjon. Anslaget dekker ikke øvrige energianlegg.