Regjeringen åpnet i 2020 to områder for havvind; 1500MW fra Utsira Nord utenfor Rogaland og 3000MW fra Sørlig Nordsjø helt sør i Nordsjøen: Kgl.res - opning av område for fornybar energiproduksjon til havs (regjeringen.no). 

I tillegg kunngjorde Olje- og energidepartementet 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområder for havvind på Utsira Nord og fase 1 av Sørlige Nordsjø. 

Nettilknytning Sørlige Nordsjø II

 • Fase 1 utlyses for 1 500MW: Sørlige Nordsjø II - regjeringen.no
 • Feltet utlyses samlet, og konkurransen gjennomføres ved først prekvalifisering av 6-8 aktører som deretter får delta i konkurranse om tildeling av prosjektområde gjennom en auksjon
 • Prosjektområdet er plassert ca 200km fra land, og er på omkring 70m havdyp. Vindproduksjonen planlegges basert på bunnfast teknologi og ha HVDC-tilknytning til land
 • Statnett har anbefalt i brev til OED Kvinesdal og Stemmen (tidligere kalt Mosby) stasjon som aktuelle tilknytningspunkt til transmisjonsnettet: 2022-11 Tilknytningspunkter på land for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.pdf
 • Kvinesdal er prioritert fremfor Stemmen basert på avstand til Sørlige Nordsjø II.
 • Tilknytning til de anbefalte stasjoner utløser ikke behov for ytterligere nettforsterkning i øvrig transmisjonsnett.
 • NVE har publisert anbefaling om areal- og kapasitetsutvidelse for Sørlige NordsjøSørlige Nordsjø II (nve.no)
Skisse som illustrerer prosjektområde Sørlige Nordsjø II med anbefalt tilknytningspunkt Kvinesdal og alternativt tilknytningspunkt Stemmen.
Sørlige Nordsjø II / Foto: Sysint/Simen Wahlquist

 

Nettilknytning Utsira Nord

 • Utlyses for 1500 MW: Utsira Nord - regjeringen.no
 • Området som utlyses utgjør 520km2, dvs ca en femtedel av det åpnede området. 
 • Det utlyses 3 felter og tildeling av prosjektområde vil foregå gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier
 • Prosjektområdene er plassert ca 40 km fra land, og er på omkring 280m havdyp. Vindproduksjonen planlegges basert på flytende teknologi​ og ha AC-tilknytning til land.
 • Statnett gjorde i 2022 en analyse som indikerte at samordnet løsning er rasjonell, og anbefalte i brev til OED at nettløsning primært burde utvikles som samordnet løsning med tilknytning til planlagte Karmøy stasjon. Et sekundæralternativ ville være en distribuert løsning med tilknytning fordelt på ulike tilknytningspunkt; Karmøy, Gismarvik eller Spanne: 
 • Tilknytning i stasjoner på Haugalandet utløser ikke ytterligere nettforsterkninger i området
 • Videre avklaring om tilknytningsløsning – og plassering av eventuell transformatorstasjon og nettløsning gjøres gjennom tilknytnings- og konsesjonsprosessen
 • NVE har publisert anbefaling om areal- og kapasitetsutvidelse for Utsira Nord: Utsira Nord (nve.no)
 • Statnett fikk mai 2023 et oppdrag fra OED for å utrede vurdere hvordan den nye informasjonen påvirker vurderingen av hva som er den mest rasjonelle tilknytningsløsningen, reservere kapasitet og etablere estimat for anleggsbidrag: Nettilknytning av havvind fra Utsira Nord og Sørlige Nordsjø fase I (statnett.no).
 • Statnett publiserte i oktober en analyse som stadfester at det er rasjonelt med en samordnet nettilknytning for havvind fra Utsira Nord. 2023-10-18 Samfunnsøkonomisk vurdering av tilknytningsløsninger for Utsira Nord - oktober 2023.pdf Statnett vil derfor starte på prosessen med å utrede, melde og konsesjonssøke de relevante nettanleggene. Vi vil utrede to alternative stasjonsplasseringer; på Utsira øy og på vestsiden av Karmøy. Nettløsningen er planlagt å bli tilknyttet nye Karmøy stasjon. Informasjon om anleggsbidrag er publisert nederst på denne siden
Skisse som illustrerer prosjektområdene for Utsira Nord med anbefalt tilknytningspunkt Karmøy og alternative tilknytningspunkt Gismarvik og Spanne.
Utsira Nord / Foto: Sysint/Simen Wahlqvist

Informasjonsmøte 10. mai 2023 for aktørene

Gjennom Samarbeidsforum for havvind, "Infrastruktur og utvikling av nett til havs" | Statnett ble det arrangert et informasjonsmøte 10.05.2023 for å gi relevant informasjon til aktørene fra NVE, RME og Statnett i forkant av aktørenes søknadsfrist. 

Anslag på anleggsbidrag for tiltak i transmisjonsnettstasjoner

Utgangspunktet for utbygging av havvind er at havvindaktørene skal dekke kostnadene for nødvendige energianlegg. Hva som er nødvendige energianlegg, vil avhenge av tilknytningsløsning til transmisjonsnettet.

Anleggsbidraget som anslås nå, vil kun inneholde nødvendige investeringer i de mulige tilknytningspunktene i transmisjonsnettet. Per i dag er dette ny Karmøy stasjon, ny Gismarvik stasjon, Spanne stasjon, ny Stemmen stasjon og Kvinesdal stasjon. Anslaget dekker ikke øvrige energianlegg.