Rapporten som er publisert sammen med Statnetts årsrapport beskriver hvordan selskapet i 2019 har ivaretatt hensyn til klima, miljø og sosiale og etiske forhold.  

- Vår bransje har en viktig rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og det blir stadig viktigere at vi også utfører oppgavene våre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Slik ivaretar vi både vårt samfunnsoppdrag og vårt samfunnsansvar, sier konserndirektør Knut Hundhammer.

Ved å forsterke og fornye strømnettet legger Statnett til rette for at Norge og våre naboland kan øke andelen fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Samtidig er det flere globale utfordringer enn klimaendringer å ta hensyn til i vår arbeidshverdag, og det å være bærekraftig er mer enn å være grønn.  Det handler om å ha et helhetlig syn på bærekraftig utvikling av virksomheten og dette beskrives i bærekraftrapporten.

Koronaepidemien preger samfunnet

De siste ukene er alle også blitt preget av en ny global utfordring. Utbruddet av COVID-19, og tiltakene for å begrense smitte, har hittil i 2020 hatt store konsekvenser for samfunnet.

- Statnetts viktigste oppgave i denne sammenheng er å sikre strømforsyningen og å bidra til å begrense smitte. Samtidig har det vært viktig å ivareta alle medarbeidere, blant annet gjennom tilbud hos bedriftshelsetjenesten, fleksibilitet i arbeidshverdagen, digitale plattformer og god informasjonsflyt, forteller Hundhammer.

Statnetts beredskapsplaner for omfattende smitteutbrudd legger til rette for håndtering av denne krisen, blant annet ble kritisk personell tidlig skjermet. Til tross for usikkerheten pandemien fører med seg, står Statnett fast ved målsettingen om å styrke arbeidet med samfunnsansvar også i det året vi nå er inne i.

Viktig å sikre et anstendig arbeidsliv

En av de globale utfordringene som rapporten for 2019 omhandler, er arbeidslivskriminalitet. De siste årene har Statnett avdekket flere tilfeller av grov arbeidslivskriminalitet hos leverandører. Dette har gjort at selskapet i 2019 har intensivert kontrollene på anleggsplasser, tydeliggjort kravene overfor leverandører og inngått avtale med Skatteetaten for å sørge for anstendige arbeidsforhold hos alle som jobber for Statnett.

Rapporten beskriver også hvilke tiltak som er igangsatt for å bevare naturmangfold i størst mulig grad. I 2019 har Statnett blant annet gjennomført en av de mest omfattende naturkartleggingene med fokus på restaurering, og det er gjennomført kartlegging av fremmede arter ved anleggene.

Viktig å bidra til FNs bærekraftsmål

Fokuset på bærekraft sto sterkt i det norske samfunnet i 2019. Nordmenn plukket plast fra strendene, barn og unge streiket for klimahandling og stadig flere långivere inkluderte bærekraft i sine vurderinger av selskaper. Det er viktig at næringslivet tar sin del av ansvaret for en mer bærekraftig utvikling. Som en stor statlig virksomhet er det viktig for Statnett å bidra til FNs bærekraftsmål og innfri de økende forventningene i samfunnet rundt oss. I 2019 har det vist seg at et godt bærekraftsarbeid også lønner seg økonomisk. Statnett vil fortsette å løfte bærekraftsarbeidet.

- Vi har systematisert arbeidet blant annet ved å etablere et bærekraftsteam. Dette vil hjelpe oss til å opprettholde innsatsen på bærekraftsarbeid til tross for at vi nå i krisetider prioriterer vår samfunnskritiske oppgave med å sikre strømforsyningen, avslutter konserndirektør Knut Hundhammer.


Den er også å finne som en del av årsrapporten for 2019