I 2050 kan 80 % av globalt energiforbruk komme fra grønn strøm og hydrogen, mot i dag 80 % fossilt. Dette viser en ny rapport fra ETC, the Energy Transition Commission, en internasjonal koalisjon av 40 toppledere fra toneangivende bedrifter og institusjoner over hele verden.

Grønn strøm er den viktigste klimastrategien, basert på et dramatisk fall i kostnadene for ny fornybar energi. Dette vil kreve minst en firedobling av dagens kraftsektor og en økning av produksjonskapasitet på 5-6 ganger den takten vi ser i dag. Så mye som 70% av verdens energiforbruk kan i 2050 komme fra strøm, mot 20% i dag. Nullutslipp vil samtidig kreve en massiv satsning på hydrogen, som blant annet kan brukes som drivstoff innen shipping. Til sammen vil grønn elektrisitet og ren hydrogen kunne utgjøre 80-90% av totalt energiforbruk. I dag er 80 % av verdens energiforbruk fossilt.

I tillegg foreskriver rapporten en tung satsning både på energieffektivisering og elektrifisering av forbrukerleddet.

Begrenset kostnad globalt

I sum vil dette innebære en fundamental endring av det globale energisystemet, men beregningene viser at det kan gjøres til en begrenset kostnad. Nullutslippssamfunnet vil koste mindre enn 0,5 % av verdens samlede nasjonalprodukt i 2050, og effekten på konsumentprisene vil være marginal. Rapporten konkluderer at dette er godt innenfor rammene av hva verdenssamfunnet er i stand til å løfte.

ETC er en koalisjon av 45 ledere fra globale energiselskaper, industribedrifter, finansinstitusjoner og miljøorganisasjoner. Blant medlemmene er, foruten Statnett, Shell, BP, Ørsted, Vattenfall, Allianz, EBRD, Rocky Mountain Institute, Tata Group, Volvo Group, Rio Tinto, Bank of America, Development Reserch Center of the State Council of China og the World Resources Institute. ETC arbeider for nullutslipp av klimagasser innen 2050. Deres siste rapport, "Making Mission Possible" viser at nullutslippssamfunnet er gjennomførbart både teknologisk og økonomisk.

– Kraftsystemet vil være ryggraden i nullutslippssamfunnet, og denne rapporten viser hvorfor. I fremtiden vil grønn elektrisitet bli verdens viktigste energibærer, men det krever et kraftsystem som kan balansere store volumer og svingninger, og det er nettopp hva vi nå lager. Med digitalisering og markedsløsninger utvikler vi et robust og fleksibelt system som kan levere både på klima og verdiskaping. Rapporten er tydelig på at fremtiden er elektrisk, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett og medlem av ETC.

Kan nå netto nullutslipp i 2050

 Rapporten legger til grunn at utviklede land vil kunne nå netto nullutslipp senest i 2050, og utviklingsland senest i 2060. Samtidig viser ETC-rapporten at overgangen til nullutslippssamfunnet vil utløse massiv nyskaping og skape nye jobber. Levestandarder vil øke, særlig i utviklingsland. Samtidig vil kostnadene variere med sektorer og områder. Noen industrisektorer vil bli mer krevende å endre, så som stål og shipping. Der vil kostnadene kunne bli betydelig større, men også på disse områdene utgjør hydrogen og hydrogenderivater som ammoniakk en alternativ og lovende mulighet. I veitransport vil kostnadene ved å elektrifisere trolig bli negative, mens flytransporten vil bli merkbart dyrere.

ETC-rapporten beskriver tre avgjørende aksjoner før 2030:

  • Øk innfasingen av etablerte nullutslippsteknologier som grønn elektrisitet.
  • Skap de rette incentivene, som karbonprising (herunder karbongrenseskatt, slik EU foreslår), mandater og regulering.
  • Sørg for at lovende nye teknologier som grønn hydrogen, CCS og bærekraftig bio er klare for markedet senest ved utløpet av dette tiåret.

Rapporten understreker også behovet for å overkomme «høna-og-egget»-problemer gjennom koordinert innsats og utstrakt samarbeid langs verdikjeder, slik at etterspørsel og tilbud drar hverandre opp og kostnadene reduseres raskt gjennom skalafordeler.

– Det er ingen tvil om at det både teknisk og økonomisk er mulig å nå nullutslippsøkonomien innen 2050, men null må bety null, og ikke en plan som baserer seg på permanente og omfattende bruk av CO2-sertifikater. Handling i det kommende tiåret er avgjørende – ellers vil det være for sent", sier Lord Adair Turner, som leder ETC.

Les mer om rapporten og last den ned her