Statnett hadde nylig møte med NVE for å redegjøre for flere miljøavvik i prosjektet Lyse-Fagrafjell. Flere av disse skjedde for en tid tilbake, andre har hendt nylig. De fleste avvikene er på opparbeidelse av vei og riggplasser som ikke er blitt etablert i henhold til godkjente planer. Statnett beordret i forrige uke stans i arbeidene på denne delen av prosjektene inntil vi har fått mer informasjon fra entreprenøren. NVE har nå varslet om stans i arbeidene dersom Statnett ikke rydder opp og kan dokumentere at internkontrollsystemet fungerer.

- Slikt skal ikke skje. Her er det flere ting som har gått galt både hos oss og hos entreprenøren. Vi har ikke fulgt opp vårt ansvar som byggherre godt nok. Vi har nå tatt grep og rydder opp. Vi har blant annet styrket prosjektet med mer erfarne medarbeidere innenfor flere fagfelt og økt hyppigheten på samarbeidsmøtene med entreprenør. Samtidig venter vi fortsatt på oppdatert informasjon fra entreprenør både om hvordan avvikene har oppstått og hvilke tiltak de nå iverksetter for å unngå dette i fortsettelsen. Vi vil følge entreprenøren tett i det videre, påse at samtlige avvik lukkes og at internkontrollen hos entreprenøren fungerer tilfredsstillende, sier Steinar L. Bygdås, prosjektleder i Lyse-Fagrafjell.

Avvikene omfatter blant annet brudd på kulturminnelovgiving, inngrep i vassdrag, manglende oppfølging av restriksjoner og uriktig arealbruk. Dette er forhold som er regulert i Miljø- transport og anleggsplanen som besluttes av NVE i forbindelse med at konsesjon til prosjektet innvilges. Denne planen videreføres deretter fra Statnett til entreprenørene som krav i kontrakten som entreprenørene dermed er pliktig å følge.

- Det meste av arbeidet for øvrig på Lyse-Fagrafjell-prosjektet går i henhold til plan. Det er den delen av prosjektet som omfatter etablering av veier og riggplasser som ikke er løst på en tilfredsstillende måte og heller ikke er håndtert godt nok fra vår side. Det er her vi nå tar grep, sier Bygdås.


Både Statnett som tiltakshaver og ansvarlig byggherre og alle leverandører til prosjektet er gjennom kontrakten forpliktet til å forholde seg til bestemmelsene i miljø-, transport- og anleggsplanen som regulerer hvordan byggearbeider i prosjekter skal foregå. Det er manglende tydelighet i denne planen fra Statnett og mangelfull oppfølging av denne, som er bakgrunnen for NVEs varsel til Statnett.

- Vi har forståelse for at NVE ønsker å følge opp den beklagelige situasjonen vi har havnet i blant annet i forbindelse med kontrakten for opparbeidelsen av vei og riggplasser i dette prosjektet, og vi vil sammen med entreprenøren jobbe videre i dialog med NVE og lokale myndigheter og håper på en løsning som forhindrer stans i prosjektet for øvrig, sier Bygdås.

Prosjektet Lyse- Fagrafjell består av flere delprosjekter:

  • Fagrafjell transformatorstasjon: grunnarbeider og bygg, elektromontasje
  • Ledningsbygging: ca 70 km ny 420kV ledning skal bygges fra Lysebotn til Fagrafjell, på grensen mellom Time og Sandnes
  • Trefelling
  • Etablere veier og riggplasser