I alle saker med økt effektutveksling som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen være avklart med Statnett, i tillegg til det lokale nettselskapet som anlegget blir tilknyttet. Ved tilknytning til et lokalt nettselskap er det nettselskapet som gjennomfører avklaringen med Statnett på vegne av deg som sluttkunde.

Kontakt alltid ditt lokale nettselskap for første veiledning. Her finner du lenke til NVEs atlas hvor du kan finne ditt nettselskap på kartet etter du har filtrert under "nettanlegg" og "områdekonsesjonærer" i kolonnen til venstre.

I de aller fleste tilfeller vil tilknytning av nye nettkunder skje via et lokalt eller regionalt nettselskap. Det er kun større effektutvekslinger fra størrelsesorden 300 MW og oppover det kan være aktuelt å vurdere tilknytning til transmisjonsnettet. Som første steg skal derfor alltid henvendelsen om behov for kapasitet gå til det lokale nettselskapet.

De vil veilede deg gjennom sin prosess, og henvender seg til Statnett for å avklare kapasiteten i transmisjonsnettet. Dersom lokalt nettselskap og Statnett vurderer at prosjektet bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet, vil kundedialogen bli overført til Statnett og følge vår prosess for direktekunder. Som regel vil dette kun være aktuelt for et fåtall industrikunder med spesielt stort kraftbehov eller store kraftprodusenter. For alle andre kunder vil dialogen være med det lokale nettselskapet.

Her gir vi en oversikt over de ulike stegene i prosessen, både for lokale nettselskaper og for våre direktekunder. Nederst på siden finner du også svar på ofte stilte spørsmål, skjema for å sende forespørsel om kapasitet og kontaktinformasjon.