100 høyspentmaster er revet, nesten 200 kilometer med strømline er tatt ned og betongfundamenter fjernet. I vintersesongen 2021/2022 og 2022/2023 har Statnett fjernet gammel kraftledning gjennom Krokskogen og Nordmarka, videre gjennom Sørkedalen og Mærradalen til Smestad transformatorstasjon i Oslo. Onsdag 1. mars ble den aller siste masten tatt ned ved Åsa i Ringerike.

-Rivearbeidet har vært krevende med mange hensyn å ta. Luftledningen går i en trasé som er tett på boligområder og byområder, friluftsområder, naturreservater, verneområder, skiløyper, sykkelstier og områder hvor mange mennesker ferdes. Det har vært en stor planleggingsjobb og denne vinteren har vi vært rundt 16 personer i sving for å utføre arbeidene, forteller Stig Roar Aasgård som er oppdragsleder i Statnett.

Han forklarer at rivearbeidene har foregått på vinterstid for å gjøre minst mulig skade på naturen, og at arbeidene har involvert samarbeid med blant annet kommune, grunneiere og Skiforeningen.

Historisk kraftledning

Kraftledningen hører til den opprinnelige 132 kV-luftledningen som strekker seg fra Nore i Uvdal helt til Smestad i Oslo. Noreledningen ble oppført i 1928 i forbindelse med statlig satsing på kraftutbygging for å forsyne Østlandsområdet med strøm.

Byggingen av kraftledningen var et teknologisk pionerprosjekt for sin tid. I kraftoverføringens kulturminner fremheves "englemastene" som ble designet av avdelingsingeniør Olav Strand som en nyvinning i sin tid. Englemastene hadde større linetverrsnitt, strømlinene ble strukket strammere enn normalt og mastene kunne settes opp med større avstand enn det som var vanlig.  

Det er de 32 kilometerne med luftledning på strekket fra Ultvedt til Smestad som Statnett har revet. Det har ikke gått strøm på denne delen av kraftledningen på mange år, og den har fungert som en reserveledning. Oppgradering av kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner har forsterket nettet i Oslo, og det er derfor ikke behov for den gamle kraftledningen i strømnettet.

Kraftledningen fra Ultvedt til Nore er fortsatt på drift og eies av Glitre Energi.

En mast bevares

En englemast blir bevart ved Wyllerløypa i Sørkedalen. Statnett vil til våren stelle denne i stand slik at den kan bli stående som et kulturminne. Det vil også bli satt opp et informasjonsskilt som forteller litt om historien til Noreledningen.

Det vil bli utført et oppryddingsarbeid og etterkontroll langs traseen i marka når snøen har smeltet.

Norsk institutt for kulturminneforskning har på oppdrag fra Statnett gjort en kulturminnefaglig dokumentasjon av 132 kV krafltedning før riving. NIKU rapport Kraftledningen Ultvedt-Smestad.pdf

Mastene har fått navnet englemaster og var en nyvinning i sin tid.
Mastene har fått navnet englemaster og var en nyvinning i sin tid.
STOR JOBB: -Det har vært mye jobb med å sjekke den tekniske tilstanden til mastene som rives og sikre mastene tilstrekkelig før de tas ned og veltes, forteller Aasgård.
STOR JOBB: -Det har vært mye jobb med å sjekke den tekniske tilstanden til mastene som rives og sikre mastene tilstrekkelig før de tas ned og veltes, forteller Aasgård.
Byggingen av kraftledningen var et teknologisk pionerprosjekt for sin tid
Byggingen av kraftledningen var et teknologisk pionerprosjekt for sin tid
Mastene har blitt revet ved at strømledningene demonteres og spoles inn. Så bikkes mastene ned og kappes opp i mindre biter. Flere hundre tonn med mastestål er kjørt til resirkulering.
Mastene har blitt revet ved at strømledningene demonteres og spoles inn. Så bikkes mastene ned og kappes opp i mindre biter. Flere hundre tonn med mastestål er kjørt til resirkulering.