Utfordringen 

Kraftsystemet blir stadig mer komplekstMer ekstremvær er ventet, eldre nettanlegg må fornyes og driften av hele det nordiske kraftsystemet endrer seg. Det er derfor nødvendig med ny kunnskap slik at Statnett kan forstå et endret risikobilde, og på denne måten sikre at vi kan drifte anleggene våre på best mulig måte i fremtiden. Dette gjelder både vedlikehold av anlegg, utskifting av komponenter og utvikling av kapasitet.  

Prosjektet 

VulPro (Risk and  Vulnerability prognosis for power system development and asset 
management) skal se på hvordan tilstanden  komponenter kan påvirke risiko og sårbarhet i Statnetts anlegg. Prosjektet vil utvikle kunnskap og metoder som skal gi et mer helhetlig bilde av hvilke risikoer og sårbarheter vi har i kraftsystemet, samt betydningen av disse. Blant annet sikter Vulpro mot å minke gapet mellom analyser som vurderer enkelte komponenter eller anlegg, og analyser på overordnet kraftsystemnivå. 

Målet 

Prosjektet vil gjøre Statnett i bedre stand til å vurdere og håndtere sårbarhetene i kraftsystemetJo bedre prognoser vi får om sårbarheter anleggene våre, desto bedre grunnlag vil beslutningstakere få om hvordan kraftsystemet bør utvikles på kort og lang sikt. Ny kunnskap på feltet er også nødvendig for å styrke forsyningssikkerheten i Norge.  

Prosjektdeltakere 

Sintef Energi (prosjekteier) 

NTNU 

Statnett 

NVE 

Landsnet  

Finansiering  

Forskningsrådet  

Statnett 

Landsnet 

NVE