Nøkkeltall fra 2023: 

  • 11 563 km ledning 
  • 39 149 master 
  • 236 transformatorstasjoner 

 Vi skal: 

  • Unngå bygging i sårbar og verdifull natur 
  • Redusere fotavtrykket og minimere bygging i karbonrik natur 
  • Ta i bruk naturpositive løsninger 

Arealstatistikk over infrastruktur i sårbar og verdifull natur 

Statnett har utarbeidet en arealstatistikk* med oversikt over infrastruktur i sårbar og verdifull natur. Dette gir oss en oversikt over hvor vi er i berøring med viktige naturtyper. Se full oversikt i årsrapporten for 2023.  

  

Master 

Traseer** 

Stasjoner  

Sjøkabler***    

  

Antall 

Km2 

Km2 

Km 

Verneområder 

1 427 

15,47 

0,0074 

2,6 

Foreslåtte verneområder 

113

 

1,6 

  

2,9 

Svært stor konsekvensutredningsverdi 

197 

2,39 

0,09 

  

Stor konsekvensutredningsverdi 

376 

5,24 

0,04 

  

Svært viktige, viktige eller lokalt viktige marine naturtyper 

  

  

  

27,6 

Villreinområder 

4 359 

161 

0,06 

 

* Vi har vurdert tilstedeværelse, ikke faktisk påvirkning i denne analysen, og vi har ikke vurdert om vår infrastruktur ble oppført før eller etter opprettelsen av verneområdene og identifikasjon av naturverdier.                    

**Lengde multiplisert med snittbredde på trasé, 40m.

*** I norsk økonomisk sone

Påvirkninger av kraftledninger på naturen  

Planter 

Kraftledninger utgjør normalt et relativt lite naturinngrep for vegetasjon. De direkte arealbeslagene til master er små, og vil i åpne landskap ha liten og lokal påvirkning på vegetasjon. I skog krever kraftlinjene imidlertid hogst i traséen, med tilpassede ryddebelter.  

Dette kan påvirke livskraftige og truede arter både positivt og negativt gjennom habitatendringer. Effektene er avhengig av hvilken type skog kraftledningene går gjennom og hvilke naturverdier som finnes i skogen.

Dyr 

Flere fuglegrupper kan påvirkes negativt av Statnetts anlegg. Kraftledninger kan føre til at fugler blir skadd eller drept, enten ved kollisjon eller elektrokusjon. Sistnevnte, som skjer ved berøring av to strømførende ledninger samtidig, kan ramme større fugler, blant annet hubro. Langt De fleste av Statnetts ledninger har så stor avstand mellom strømførende liner at denne risikoen nærmest bortfaller.  

Sannsynlighet for kollisjon avhenger av artsspesifikke egenskaper og adferd og ledningens synlighet og plassering i terrenget. Avbøtende tiltak som øker synlighet, for eksempel fugleavvisere på topplinjen, kan redusere konflikter. Kraftlinjer kan også påvirker fugler negativt gjennom oppstykking av arealer og tap av viktige funksjonsområder. 

For andre dyr er det særlig for villrein at det er dokumentert konflikt. Den har vist seg å reagere spesielt på menneskelig aktivitet. For noen hjortedyr kan løvskog i ryddegater være viktige beitearealer.