For å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker har Luftfartstilsynet skjerpet kravene om merking av luftfartshinder. Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder krever at ledningsspenn som er mer enn 150 meter over bakken i en sammenhengende lengde på mer enn 100 meter, skal merkes med intensive varslingslys, såkalt hinderlys.

Forskriftskravene skal sikre at luftfarten ikke kolliderer i kraftledninger som strekker seg over daler- og fjorder. Mange av Statnetts eksisterende luftspenn er derfor omfattet av forskriften.  For å oppfylle forskriftskravene, vil Statnett innen 31.12.2022 installere varsellys på begge sider av spennet på de kraftledningene som er omfattet av forskriften. Totalt blir dette ca. 164 hinderlys på 82 luftspenn*. 

Plassering av varslingslys

Hinderlysene vil bli plassert slik at de er synlige på minst 1500 meters avstand fra alle innflygningsvinkler til ledningsspennet som kreves i forskriften. Forskriften har også krav til lysstyrke, lysmerking, antall blink i minuttet og IR-funksjonalitet, dvs. at de dukker opp på navigasjonssystemet til flyene som er i nærheten. Varsslingslysene vil blinke 20 ganger i minuttet og lyse rødt / infrarødt.

Statnett har de siste årene jobbet med å teste og utvikle ny teknologi for et komplett hinderlyssystem som skal tåle alle slags klimatiske forhold og samtidig sikre driftssikkerhet i hele systemet. 

Installeringen av hinderlys vil foregå gradvis med oppstart i juni 2022. Hinderlysene vil som regel bli installert i en stolpe ved siden av høyspentmasten, men noen blir også installert i toppen av høyspentmasten eller på toppen av et skap som monteres på bakken.

Illustrasjon hinderlys
Illustrajonsbilde: Som regel blir lampene satt opp på en stolpe ved siden av høyspentmastene, på toppen av et skap (hinderlyskabinett) eller i toppen av høyspentmasten.
I 2020 installerte Statentt 20 pilotlys i Norge.I tillegg har hinderlysene blitt testet i laboratorium i klimakammer som utsatte systemet for ekstreme temperaturer (33 °C i ett døgn og -35 °C i tre døgn). Dette ga verdifulle erfaringer som har medført endringer i løsningen som nå skal være godt rustet for krevende norsk klima. Bildet er fra piloten. Foto: Statnett/Tormod Aarekol
I 2020 installerte Statentt 20 pilotlys i Norge.I tillegg har hinderlysene blitt testet i laboratorium i klimakammer som utsatte systemet for ekstreme temperaturer (33 °C i ett døgn og -35 °C i tre døgn). Dette ga verdifulle erfaringer som har medført endringer i løsningen som nå skal være godt rustet for krevende norsk klima. Bildet er fra piloten. Foto: Statnett/Tormod Aarekol