Siden 2017 har Statnett kjørt et prøveprosjekt for å undersøke hva slags effekt beiting har på veksten av buskas og kratt i kraftgatene. I dag utfører vi vanligvis flatehogst i kraftgatene ved faste intervaller, basert på vekstforhold og vegetasjonstype. Alt som kan vokse høyt nok til at det kommer i kontakt med ledningen må bort.

Effektive ryddehjelpere

Geiter tas mer og mer i bruk i landskapspleie. Vi håper å kunne bruke geiter til å holde vegetasjonen nede og kanskje ta noen trær før de vokser seg store. Geita ringbarker trær og busker, noe som i teorien skal føre til at rotsystemet dør og man ikke får nye rotskudd. Vi har nå testet effekten av beiting i samme område over flere år, og vi har undersøkt forskjellen mellom områder som nylig er hogd mot områder som har fått vokse til i noen år. Foreløpig tyder resultatene på at geitene i stor grad rydder unna vegetasjonen der den går, men at de sliter med å effektivt ta livet av trær som har vokst seg for store. I områdene som nylig er hogd beiter dyrene effektiv ned nye skudd, og vil nok i større grad lykkes med å svekke vegetasjonen med langsiktig effekt.

Å holde geitene innenfor kraftgaten, og flytte dem effektivt langs korridoren etter hvert som området beites ned, kunne vært et potensielt tidkrevende inngjerdingsarbeid. Vi har derfor benyttet oss av en nyutviklet teknologi, kalt Nofence. Nofence er, som navnet tilsier, en løsning uten gjerder. Hvert enkelt dyr har i stedet på seg en elektronisk klave med GPS. Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet. Hvis dyret kommer til beitegrensa, vil det høre en pipelyd. Lyden blir gradvis høyere og høyere, helt til dyret snur. Hvis geita ikke snur, vil den få beskjed via et lite strømstøt. For geitene er lydvarslingen forutsigbar og kontrollerbar. Klavene fungerer som et virtuelt gjerde, der dyrene bruker hørselen i stedet for synet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Vera Simonsson og Magnus Gabrielsen, som driver med geitehold og samtidig jobber i Nofence. Prosjektet vil pågå ut 2020, og Statnett vil ut fra sluttrapport utarbeide anbefalinger og retningslinjer for videre bruk av geiter som ryddemannskap.

 

Geiter på jobb for Statnett