Prosjektene inngår i trinn en, to og tre i områdeplan for Bergensregionen og Haugalandet. Statnetts områdeplaner er viktige verktøy for å planlegge nødvendig utbygging og oppgradering av strømnettet. Nylig ble det syvende og siste delprosjektet i Sogndal-Sauda porteføljen meldt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De syv delprosjektene består av en oppgradering av strømnettet slik at kapasiteten økes og det kan overføres mer strøm. Delprosjektene er alle like viktige brikker i den overordnede planen for å oppnå høyere forsyningssikkerhet i regionen, overføre mer strøm til strømkunder i Bergensregionen og vil i tillegg bidra til utjevning av strømpriser i Sør-Norge.

- Det er en stor og viktig milepæl for oss nå, når alle delprosjektene i Sogndal-Sauda forbindelsen er sendt til myndighetene for behandling. Vi har sendt tre meldinger og fire konsesjonssøknader til NVE, og ett av disse prosjektene er i byggefase, sier Kenneth Teigenes, som er prosjektleder i Statnett.

Bygge nytt og rive gammelt

Totalt sett planlegges det å bygge mange mil med kraftledninger og flere nye transformatorstasjoner. I denne sammenheng er det viktig å huske på at etter vi har satt ny ledning i drift, vil vi rive nesten like mange mil med gammel ledning.

- Det er ikke mulig å rive de gamle ledningene først og bygge nytt i samme trasé, det vil gå ut over den daglige strømforsyningen og er dermed ikke mulig å få til, sier Teigenes. – Men vi skal rive og fjerne de gamle ledningene, og når vegetasjonen vokser seg til på sikt, kan man ikke se at det har gått kraftledning der.

Men det gjenstår enda mye arbeid før man kommer så langt at man får konsesjon til å bygge og kan gå i gang med arbeid ute i felt. Når det etter hvert foreligger konsesjon og godkjent detaljplan fra myndighetene, kan byggingen gå i gang. Ett prosjekt har fått konsesjon og er allerede i byggefase. 

Dialog med kommunene er viktig

- Det å være i dialog med kommunene i den innledende fasen har vært viktig. Det gir verdifull informasjon om hvilke planer kommunene har som ikke er kjent for Statnett og hvilke andre hensyn som kommunene ønsker å informere om. Vi håper at vi kan fortsette den gode dialogen i prosessen videre, sier Teigenes. 

I løpet av de to siste årene har Kenneth Teigenes og medarbeidere i prosjektet deltatt på møter i alle kommunene som blir berørt av planene. Teigenes er tydelig på verdien av møtene.

- Vi har lagt stor vekt på å være tilgjengelige for de som har behov for å prate med oss. Noen kjenner godt til Statnett og vet hvordan konsesjonsprosessene fungerer, mens for andre er dette helt nytt. Det er viktig for oss å informere om hvordan konsesjonsprosessen fungerer og hva vi må forholde oss til av lovverk når vi planlegger å bygge, sier Teigenes.

Det neste som vil skje, er at meldinger og konsesjonssøknader blir sendt på høring, slik at berørte parter kan si sin mening om planene så langt. Det er NVE som sender disse ut på høring og det det er NVE som arrangerer informasjonsmøter i tilknytning til høringen.

- Vi oppfordrer alle som har meninger om prosjektene til å delta i høringene, når NVE går i gang med det, avslutter Kenneth Teigenes.

Bakgrunn:

Større ledningsprosjekt på spenningsnivå 420kV, som er lengre enn 15 km, må først meldes til NVE og senere konsesjonssøkes. For kortere ledningsprosjekt og stasjoner er det kun nødvendig å søke konsesjon.

Status på prosjektene:

  1. Vik – Ramnaberg: Konsesjonssøkt mai 2023. Berørt kommune: Vik
  2. Refsdal-Modalen: konsesjonsgitt november 2022 er i byggefase. Berørte kommuner: Vik, Voss, Vaksdal og Modalen.
  3. Krossdalen-Steinsland: konsesjonssøkt januar 2023. Berørte kommuner: Modalen og Vaksdal
  4. Øygarden transformatorstasjon: Konsesjonssøkt juni 2023. Berørt kommune: Øygarden
  5. Samnanger - Øygarden: melding sendt februar 2024. Berørte kommuner: Samnanger, Bergen, Vaksdal, Osterøy, Alver, Askøy og Øygarden
  6. Blåfalli-Mauranger-Samnanger: melding sendt mai 2024. Berørte kommuner: Kvam, Ullensvang og Kvinnherad
  7. Sauda-Blåfalli: melding sendt september 2023. Berørte kommuner: Kvinnherad, Etne og Sauda

Prosjektene inngår i trinn 1, 2 og 3 i områdeplan for Bergensregionen og Haugalandet .

Kart som viser forbindelsen Sogndal-Sauda

Prosjektet går igjennom Vestland fylke og inn i Rogaland. Kommunene Sogndal, Vik, Vaksdal, Voss, Modalen, Alver, Askøy, Øygarden, Bergen, Osterøy, Samnanger, Kvam, Ullensvang, Kvinnherad, Etne og Sauda, er alle individuelt berørte av delprosjektene. Røde linjer indikerer 420 kV anlegg og blå linjer de gamle 300 kV anleggene, tykk rød strek indikerer prosjektet Sogndal-Sauda som skal oppgraderes fra 300kV til 420 kV.