Blåfalli-Gismarvik er den nye kraftledningen som skal bygges mellom Kvinnherad og Tysvær. Forbindelsen inngår i trinn to i Statnetts områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet. Når forbindelsen står ferdig legger den til rette for økt og sikrere strømforsyningen til Haugalandet, elektrifisering for å nå klimamål og bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i regionen.

- Vi er glade for at Romarheim Entreprenør skal utføre grunn- og byggarbeidene på de to stasjonene i Blåfalli-Gismarvik prosjektet. Romarheim Entreprenør leverte det beste tilbudet der kvalitet, pris og klimagassbudsjett har vært vurdert. Vi ser fram til å ta i bruk CO2-prising for første gang, sier Kari Eika, prosjektleder i Statnett.

Klimagassbudsjett og CO2-prising ble nylig innført som en del av Statnetts tildelingskriterier på denne type kontrakter og har til hensikt å sikre at arbeidet gjennomføres med et lavt klimagassavtrykk.  

- Ved gjennomføring vil faktiske utslipp av CO2 bli målt mot klimagassbudsjettet de har levert inn. Kontrakten er satt opp slik at entreprenøren vil kunne få en bonus om de reduserer utslippene og vil få en malus (straff) om de ikke klarer budsjettet, sier Kari Eika.

Som del av kravene for å holde klimagassutslipp lave, skal også entreprenører ha minst 10 prosent elektrisk drift på anleggsmaskiner. Kontrakten omfatter grunn- og byggarbeider på den nye Gismarvik transformatorstasjon i Haugalandet Næringspark i Tysvær og utvidelser av Blåfalli stasjon i Kvinnherad.

Hva er CO2-prising?  

I korthet går CO2-prising ut på å kreve et klimagassbudsjett for utvalgte innsatsfaktorer som en del av tilbudet. Alle tilbyderne får et påslag på sine respektive tilbudssummer basert på sine respektive klimagassbudsjett. Påslaget beregnes ved å multiplisere leverandørens samlede tilbudte klimagassutslipp målt i tonn CO2 (tCO2) med en gitt CO2 pris. For Blåfalli-Gismarvik har vi brukt 6000 kr per tCO2.  


Leverandørene konkurrerer om å ha det laveste påslaget. For å hindre at noen tilbydere "underbyr" i klimagassbudsjettet for å vinne kontrakten er det en malusordning (straff), som slår inn dersom valgt entreprenør i kontraktgjennomføringen får et høyere klimaregnskap enn det de har tilbudt som klimabudsjett. CO2-prisen for malus er vesentlig høyere, 9000 kr per tCO2, enn CO2-prisen brukt i evalueringsfasen. Det er også en bonusordning for å stimulere til ytterligere reduserte klimagassutslipp.  

Hvordan fungerer CO2-prising i praksis?  

Et viktig element og suksessfaktor er at CO2-prising spiller på entreprenørens kompetanse. Entreprenørene kjenner maskinmarkedet og tilgangen på elektriske maskiner bedre enn Statnett gjør, og står fritt til å komponere en optimal miks av maskiner. Entreprenøren har en grad av frihet under kontraktsgjennomføringen, da de selv kan velge når elektriske maskiner skal innfases. For grunn- og byggentrepriser har entreprenørene også mulighet til å påvirke valg av materialer, for eksempel velge betong med lavt karbonnivå for å oppnå lavere CO2 utslipp. For byggherren spiller det liten rolle hvor i verdikjeden og når CO2-utslipp reduseres, så lenge de reduseres.  

Om prosjektet 

Den nye ledningen fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik i Tysvær, med utvidelse av Blåfalli stasjon og ny transformatorstasjon på Gismarvik, øker kapasiteten i nettet på Haugalandet. Byggetiden for prosjektet er estimert til tre til fire år. Ledningen og stasjonen inngår i trinn to av i alt fem trinn i Statnetts områdeplan for nettutvikling for Bergensregionen og Haugalandet.​

Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet

Prosjektet inngår i trinn to i områdeplanen for Bergensområdet og Haugalandet. Den trinnvisenettutviklingen på Haugalandet er delt inn i fem trinn:

  1. Oppgradere eksisterende ledninger
  2. Ny ledning Blåfalli-Gismarvik
  3. Oppgradering til 420 kV Sauda-Gismarvik, (samt Sauda-Samnanger i Vestland)
  4. Fornyelse av ledning nummer to mellom Sauda og Gismarvik
  5. Fornyelse og oppgradering av resterende anlegg