For å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker har Luftfartstilsynet skjerpet kravene om merking av luftfartshinder. Forskrift om om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (FOR-2014-07-15-980) krever at ledningsspenn som er mer enn 150 meter over bakken i en sammenhengende lengde på mer enn 100 meter, skal merkes med hinderlys. 

Kravene til hinderlys omfatter mange av Statnetts fjord- og dalspenn. Forskriften sier blant annet at luftspenn som har en høyde på over 150 meter (og over 100 meters lengde) må merkes med varslingslys som blinker minimum 20 ganger i minuttet. Lampene må ha IR-funksjonalitet, dvs. at de dukker opp på navigasjonssystemet til flyene som er i nærheten.

Målet

Statnett har utviklet et system for hinderlys med en lampe, strømforsyning og løsning for overvåking. Hinderlysene skal tåle alle slags vær- og klimatiske forhold, og skal ha en levetid på mange tiår. Statnett kvalifiserer teknologien for å kunne møte Luftfartstilsynets krav til rapportering, registrering og lysmerking av luftfartshinder med fokus på å overlevere et trygt og driftssikkert produkt.

Prosjektet

Kvalifisering av Hinderlys ble opprinnelig startet i 2016 og kvalifiserte en teknisk løsning i 2019. På grunn av manglende kommunikasjonsløsning og kvalitetsutfordringer, ble teknologikvalifiseringen tatt opp igjen januar 2020. Kvalifiseringsprosjektet har jobbet aktivt med å ferdigstille en oppdatert teknisk spesifikasjon for hinderlyssystemer.

I 2020 startet Statnett arbeidet med å installere prototyper av hinderlys på 20 lokasjoner rundt omkring i landet. Disse har gitt verdifulle erfaringer. Hinderlyssystemene er videre testet i klimakammer over tid. Lovkravet tilsier at hinderlysene skal være installert innen 15. oktober 2021. Statnett søker om utsettelse på denne fristen.

Hinderlys som er installert på hver side av dal- og fjordspenn vil blinke synkront 20 ganger i minuttet. Som regel blir lysene satt opp på en stolpe ved siden av høyspentmastene eller på toppen av hinderlyskabinettet. Kabinettet til hinderlysene inneholder brenselceller med metanolkanner, batterier, regulator, kommunikasjons- og overvåkningsutstyr, sensorer, vifter, etc. Den ene siden av kabinettet er dekket av solcellepanel. Enkelte hinderlyssystemer vil kunne tilkobles lokalt strømnett.

Les mer om utplasseringen av hinderlys på Statnett.no.