Prosjektet har forsket på metodene og metodikken som trengs for å legge om anleggsforvaltning fra rutinemessig vedlikehold og utskiftinger, til en anleggsforvaltning basert på faktisk tilstand på komponenter i kraftsystemet. Det kan sammenlignes med at en bil sier ifra når den har behov for service, i stedet for at dette skjer på rutinemessige intervaller. SAMBA har resultatet i 12 innovasjoner, som muliggjør utvikling i en slik retning.

– Nøkkelen ligger i å samle inn, håndtere og agere på store mengder data, påpeker Smisethjell. Resultatene viser at det er fullt mulig å etablere dashbord, lage helseindekser og etablere automatiske responser, ut ifra denne typen data. Forutsetningen er at dataene er indeksert på en måte som gjør det mulig å knytte dem sammen, om de samles fra sensorer, værdata, droner, historiske data, eller annet, sier prosjektleder Arne Smisethjell.

Overvåker helsetilstanden til kraftsystemet


Siden oppstarten i 2016 er det gjennomført omfattende forskning på hvordan Statnett kan identifisere helsetilstanden på ulike komponenter i kraftsystemet, følge utviklingen i helsetilstanden for dermed å finne riktig tidspunkt for vedlikehold og for å skifte ut komponenter. Arbeidet har vært ledet av Sintef Energi, i samarbeid med ABB, GE og IBM, i tillegg til Statnett.

- Det ligger et stort potensial for innsparing og effektivisering knyttet til overvåkning og oppfølging av de ulike komponentene i kraftsystemet. I tillegg er det et betydelig potensial i å øke kunnskapen om hvordan komponentene reagerer på ulik belastning. Dette gjelder ikke bare med tanke på vedlikehold, men også i muligheten for å utnytte kraftsystemet samlet mer effektivt, forklarer Smisethjell.

For å kartlegge hvordan dette potensialet kan realiseres, har SAMBA-prosjektet tatt utgangspunkt i de fire hovedområdene transformator, ledning, kabel og effektbryter. Deretter er det forsket på 19 konkrete områder, deriblant aldring i transformatorviklinger, tilstanden til et stort antall lineskjøter og temperatur på høyspentkabler. De fire hovedområdene er knyttet sammen i en overgripende del som har forsket på innsamling, håndtering, bearbeiding og bruk av data, samt anbefalinger knytte til smartere anleggsforvaltning for Statnett.

- Det er viktig med slike tematisk store forskningsprosjekter for å skaffe seg oversikt og samle erfaringer. Statnett har blant annet fått oversikt over tilgjengelighet og kvalitet på historiske data, i tillegg til resultater fra testing hos SINTEF, ABB, IBM og GE. Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid med fremtidens anleggsforvaltning, fremhever prosjektleder i Sintef Energi Maren Istad.

SAMBA legger til rette for fremtidens anleggsforvaltning


Prosjektet har gjort det mulig å teste modeller, metoder og verktøy fra prosjektdeltakerne ABB, IBM, GE og SINTEF Energi, og har resultert i totalt 12 innovasjoner. Resultatene og konklusjonene fra SAMBA vil nå bli en viktig del av arbeidet videre med å etablere fremtidens anleggsforvaltning i Statnett.