Utbyggingen av en nettinfrastruktur som effektivt kan legge til rette for tilknytning av store mengder havvind er en viktig faktor for at energiomstillingen i Europa skal lykkes, og for at Norge skal nå sine ambisjoner om utbygging av ny fornybar kraftproduksjon til havs. Tett samarbeid mellom de europeiske TSOene er avgjørende for å nå felles klimamål og mål for utbygging av ny fornybar energi.

I Europa skal flere tusen TWh fossil energi erstattes med fornybar energi. I mai 2022 kunngjorde den norske regjeringen sin ambisjon om å tildele områder for 30 GW havvindkapasitet innen 2040. Den franske energi- og klimastrategien setter mål om 18 GW installert kapasitet til havs innen 2035 og minst 45 GW innen 2050, og RTE har fått ansvaret for å koble de franske havvindparkene til strømnettet. Så langt er fire franske prosjekter satt i drift og ytterligere 12 er under utvikling.

Norske myndigheter har gitt Statnett ansvar for planlegging av nettet som knytter energiproduksjonen i norske havområder til land, og har tildelt Statnett rollen som systemansvarlig til havs. Det er derfor viktig at Statnett deltar i diskusjoner, konseptstudier og teknologiutviklingstiltak for nettløsninger sammen med systemansvarlige i andre land som bygger havvind.