Utfordringen 

Gassisolerte anlegg i Statnett har frem til nå benyttet SF6-gass som er en kraftig drivhusgass. SF6-gassen er 23 500 ganger sterkere enn COog er den største enkeltkilden til Statnetts klimautslipp. En av de store miljøutfordringene i elkraftbransjen er derfor bruken av SF6-gass som isolasjons- og slukkemiddel i kapslede anlegg og i andre komponenter som for eksempel effektbrytere. Statnett har i dag rundt 50 gassisolerte anlegg og komponenter med SF6, samt at flere nye anlegg er under bygging. For å redusere bruken av SF6-gass ytterligere ønsker Statnett å investere i mer miljøvennlige gassisolerte anlegg. 

Målet 

Målet med prosjektet er å øke Statnett sin kompetanse på klimavennlige alternativer til SF6-gass, og redusere klimagassutslipp (SF6 og CO2) fra egen virksomhet, innkjøp og tjenester. Prosjektet sine erfaringer fra et eller flere pilotprosjekter vil være avgjørende for å endre valg av fremtidens isolasjonsgasser i høyspenningsanlegg.  

Prosjektet  

Prosjektet skal kvalifisere bruk av alternative gasser til SF6-gass i Statnett. Kvalifiseringen omfatter komplette gassisolerte anlegg med spenningsnivå 72,5-145 kV. For gassisolerte anlegg med spenningsnivå over 145 kV opptil 420 kV, kvalifiseres bruk av alternative gasser i gassrom som kun inneholder passive deler (for eksempel samleskinne, men ikke effektbryter der lysbuer kan oppstå).  

Gassisolerte anlegg med alternativ gass er foreløpig ikke konkurransedyktig på pris. Prisforskjellen mellom løsning med SFog alternativ gass forventes å bli mindre ettersom markedet modnes. Dessuten utreder både Norge og EU innføring av miljøavgift på SF6-gass, noe som kan være med på å fremskynde bruk av alternative gasser. 

For å få driftserfaring med denne type anlegg implementerer Statnett alternative gasser til SF6 for de passive komponentene i 420 kV anlegget på Hamang stasjon i Bærum. Anlegget vil stå klart til drift i 2023. Hamang transformatorstasjon er den første stasjonen der et nytt delvis SF6-fritt anlegg installeres og første gang at en SF6-fri løsning benyttes på spenningsnivået 420 kV i Skandinavia. Dette pilotanlegget vil gi både Statnett og leverandører muligheter til å opparbeide seg erfaring fra slike anlegg i drift og gi verdifull kunnskap i forhold til videre bruk av teknologien.  

 

Les også: Statnett tar i bruk mer klimavennlig teknologi i gassisolerte anlegg | Statnett