Rapporten, som er utarbeidet av Thema Consulting group, gir en bred beskrivelse av det økonomiske behovet for prissikring i det norske kraftmarkedet.

Rapporten tar utgangspunkt i sammenhengen mellom likviditet i de finansielle markedene og kostnader forbundet med prissikring. Deretter gis en historisk fremstilling av likviditetsutviklingen, der det pekes på at denne er blitt svekket over tid. Rapportens siste del tar for seg en rekke mulige tiltak som kan bidra til å styrke prissikringsmulighetene og likviditeten i det finansielle kraftmarkedet. Tiltakenes effektivitet koples til de potensielt underliggende årsakene til at likviditeten svekkes.

Rapporten er basert på et bredt grunnlag som omfatter, intervjuer med markedsaktører, markedsdata og teoretiske resonnementer.