Den 3. april godkjente de nasjonale reguleringsmyndighetene for energi i Norden TSO-enes oppdaterte metodeforslag for ytterligere egenskaper og dimensjonering av FCR i henhold til Forordning om retningslinje for systemdrift (SOGL). Metodeforslagene beskriver de overordnede delene av de nye tekniske kravene.

De nordiske TSOene har utarbeidet materiale som skal støtte prekvalifiseringsprosessen. Oversikten over det nye og oppdaterte materiale kan sees nedenfor.

  • Technical requirements document – Detaljert beskrivelse av de tekniske kravene og prekvalifiseringsprosessen.
  • Prequalification tool – Et program til bruk for å evaluere prekvalifiseringstestene. NB! IT-verktøyet er fortsatt under utvikling og vil bli oppdatert i løpet av implementeringsperioden.

    Last ned programmet ved å klikke på denne linken

  • User manual for the prequalification tool – Støttedokument til prekvalifiseringsprogrammet.
  • Tuning guideline – Støttedokument knyttet til tuning av FCR-leveranse enheter.

Som en betydelig endring fra tidligere versjoner av de tekniske kravene, har den nye publiserte versjonen inkludert krav for LER, limited energy reservoirs. Under implementeringsperioden vil TSO-ene fortsette å oppdatere prekvalifiseringsdokumentet og tilhørende materiale basert på tilbakemeldinger fra interessenter og FCR leverandører og erfaringer fra prekvalifiseringstester.

TSOene i Sverige, Finland og Danmark har vedtatt at nye tekniske kravene skal tre i kraft 1. september 2023. I Norge trer kravene i kraft 1. januar 2024 i forbindelse med oppdaterte vilkår for deltakelse i FCR-markedet som er på høring mellom 1. juni 2023 og 1. september 2023. Nye leverandører av FCR kan prekvalifisere seg mot de nye kravene fra og med dagens dato. Transisjon til nye krav for anlegg som allerede leverer FCR er planlagt fra og med Q1 2024 og kan vare til 2028. Statnett følger opp dialogen med aktørene rundt gjennomføringen av dette.