Målet med satsingen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen energiområdet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energiressursene. Statnetts forsknings- og utviklingsmiljø skal fremme innovasjon fram mot realisering av et full-elektrifisert Norge og fokusere på løsninger som øker innovasjonstakten gjennom det grønne skifte.

Omstillingen skaper økende behov for nye løsninger og ny kompetanse innenfor samtlige kjerneområder i Statnett. Håndtering av de framtidige utfordringene i et omformerdominert kraftsystem er en forutsetning for det grønne skiftet. Utvikling, og anvendelse, av ny teknologi er avgjørende for å sikre at de betydelige investeringene vil ta oss gjennom det grønne skiftet i på en kost-effektiv måte.

Statnetts aktivitet innen Innovasjon og Teknologiutvikling skal legge til rette for muliggjøringen av det grønne taktskiftet og fremme innovasjon gjennom forskning, teknologiutvikling, kunnskap og innsikt. Vi skal skape verdier i Statnett ved å bidra til at ting gjøres smartere, reduserer kostnader og øker sikkerheten for våre ansatte. Arbeidet med teknologiutvikling vil tilrettelegge og være pådriver for at nye teknologiske løsninger, effektiviseringer og forbedringer blir implementert i Statnett.

Vi har i mange år samarbeidet med nordiske fagmiljøer. Den nordiske kraftsektoren deler flere av de samme utfordringene, for eksempel forhold tilknyttet vær og klima. I tillegg er det lang tradisjon i Norden å utveksle og dele informasjon, kunnskap, ressurser og god praksis.

De europeiske landene deler samme mål om en bærekraftig fremtid. Europakommisjonen og ENTSO-E er drivkreftene i teknologiutviklingen som er nødvendig for den grønne omstillingen. Teknologi er internasjonal og samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de europeiske TSO-ene er av høy betydning. Statnett deltar aktivt i ENTSO-E / RDIC og i EU-prosjekter.

Det er ønskelig og nødvendig å bygge opp strategiske kunnskapsmiljøer på universiteter, forskningsinstitusjoner og i bransjen for øvrig. Det er derfor aktuelt å inngå strategiske allianser med utvalgte miljøer og institusjoner for å sikre tilstrekkelig kompetanse i fremtiden.

Vi har per i dag en samarbeidsavtale med NTNU som skal sikre at det opprettholdes og videreutvikles kompetanse på utvalgte strategiske områder for Statnett, blant annet gjennom støtte til professor.