Ved strandkanten i Sandvika

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Denne må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo.

Statnett har i den forbindelse søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse.

Som første prioritet har vi søkt om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet har vi søkt om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning.

30. august 2021 ga NVE Statnett konsesjon for bygging og drift av en ca. 12 km lang luftledning mellom Hamang og Smestad. NVE mottok 360 klager på vedtaket. Olje- og energidepartementet behandler klagesaken på NVEs vedtak.