Ved strandkanten i Sandvika

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Denne må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo.

Statnett har i den forbindelse søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse.

Det ble søkt om konsesjon både på luftledning og kabel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning.

30. august 2021 ga NVE Statnett konsesjon for bygging og drift av en ca. 12 km lang luftledning mellom Hamang og Smestad. NVE mottok 360 klager på vedtaket. Energidepartementet har behandlet klagesaken og 2. april 2024 vedtok Energidepartementet løsningsvalg og ga Statnett endelig konsesjon til å fornye dagens 420-kV forbindelse. Forbindelsen skal bygges som et kabelanlegg i grøft og tunnel.

Les mer: