I vedtaket fra NVE står det:

NVEs begrunnelse for at det skal bygges luftledning og ikke kabel er kostnadsforskjellen mellom luftledning og kabel. Selv om kabel vil ha positive effekter for nærmiljøet, er det samtidig fire ganger så dyrt sammenlignet med luftledningen.

Stortinget har vedtatt føringer for hvordan utbyggingen i kraftnettet skal gjøres. På grunn av den store prisforskjellen mellom kabel og luftledning skal kraftledninger på dette spenningsnivået som hovedregel bygges som luftledning. Stortingets føringer har vært sentrale i de vurderingene som NVE har gjort. I dette tilfellet er en luftledning både teknisk mulig å bygge, og har etter vår mening ikke så store negative konsekvenser at det forsvare merkostnaden. Derfor mener vi ikke at det er grunnlag for å gå bort fra Stortingets vedtatte retningslinjer i denne saken.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Mer informasjon om vedtaket, begrunnelsen og hvordan det kan påklages, finner du her