Statnett er godt i gang med utredningsarbeidet for å finne ut hvilke tekniske løsninger som er mulige for en ny forbindelse fra Hamang til Smestad. For å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag er det viktig for oss å samle nok kunnskap. Vi utreder derfor både luftledning og jordkabel som teknisk løsning. Vi gjør også samfunnsøkonomiske analyser og kartlegger bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø.

 

Deler av utredningsarbeidet vil innebære en vurdering av virkningene som fornyelsen av Hamang-Smestad kan få for miljø og samfunn. Utredningene gjøres av eksterne firmaer på oppdrag fra Statnett.

 

Første del av vurderingene består av fagutredninger innen kulturminner, kulturmiljø og naturmangfold. Eventuelle etterfølgende trinn innebærer utredning av friluftsliv, landskap, forurensning, vannmiljø, jordvern, transportbehov, beredskap og andre faktorer. 

 

Utredningen skal omfatte alle planlagte tiltak, baseres på eksisterende informasjon, befaringer i planområdet og kontakt med relevante lokale og regionale myndigheter. Konsekvensutredningen starter opp denne uken (uke 26), og skal resultere i en rapport. 

 

Når alt utredningsarbeid er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for ny 420 kV forbindelse på denne strekningen. Søknaden er planlagt sendt over sommeren 2019, og en ny strømforbindelse vil tidligst stå klar i løpet av en tiårsperiode.  

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på storoslo@statnett.no.