Oppdage behov på kort og lang sikt 

Statnett gjennomfører en rekke analyser og utredninger for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet. Disse hjelper oss å oppdage behov både på kort og lang sikt. 

På dette området finner du en oversikt over våre analyser. 

 

Fra behov til planlegging

Det er vår oppgave å planlegge utbygging og forbedring av strømoverføringsanlegg (stasjoner, ledninger og kabler) i Norge og til utlandet. Planleggingen utløses av viktige behov som for eksempel:

  • eksisterende anlegg er gamle og må oppgraderes eller byttes ut for å sørge for god forsyningssikkerhet
  • strømforbruket øker og stiller høyere krav til overføringskapasitet
  • kraftproduksjonen øker i et område og må kunne overføres til andre områder

 

Samarbeid er en viktig del av planleggingen 

Nettselskapene står ovenfor felles utfordringer frem mot fremtidens kraftsystem. Regionalt samarbeid blir derfor enda viktigere. Statnett har en viktig rolle i dette og samarbeider med de regionalt utredningsansvarlige.  

Gjennom arbeidet med områdeplaner har Statnett hatt dialogmøter for å skape en møteplass mellom nettselskaper, næringslivsinteresser og politiske miljøer. Dette har vært viktig for å skape en felles forståelse og som grunnlag for et konstruktivt samarbeid.  

I forbindelse med konkrete analyser og nettutviklingsprosjekter foregår det ofte et omfattende samarbeid med regionale netteiere. Kontakten er derfor størst med netteiere i områder der planer om nye tiltak har konsekvenser for begge nettnivåer.  

Koordinering med de regionalt utredningsansvarlige samt andre lokale og regionale interessenter foregår også løpende gjennom flere mindre systematiserte og formelle møter.  

 

Store prosjekter krever nøye utredning

Etter at behovet er avdekket, starter arbeidet med å innhente informasjon og analysere ulike løsninger for hvordan vi best kan løse behovet. Dette kalles en konseptvalgutredning. Vi sender konseptvalgutredningen til Energidepartementet (ED) som gir oss tillatelse til å sende en melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Meldingen er resultatet av vårt arbeid med å finne ut av hvor nye ledningstraseer kan gå, gjerne i samarbeid med berørte parter. NVE sender meldingen fra oss ut på høring, og sørger for at alle uttalelser blir samlet inn og vurdert.

På bakgrunn av høringen fastsetter NVE et utredningsprogram som beskriver hvilke alternativer og miljøtemaer vi må utrede konsekvensene av (konsekvensutredning) før vi søker tillatelse (konsesjon) til å bygge og drifte anlegget. Du kan lese mer om vårt miljøarbeid på våre nettsider om miljø og klima.

I konsekvensutredningen vurderer vi våre alternativer til ledningstraseer opp mot hverandre, slik at vi kommer frem til det totalt sett beste alternativet. Utredningen skal også gi NVE tilstrekkelig informasjon til å vurdere om prosjektet skal få konsesjon, hvilken løsning som gis konsesjon, og hvilke krav som stilles til oss i gjennomføringen av prosjektet.

 

Konsesjonssøknaden – vår byggesøknad

Vi lager konsesjonssøknader etter energiloven. Omfang og innhold i søknaden varierer med størrelsen på tiltaket, og vi kan søke konsesjon for ett eller flere alternativer. Samtidig som vi søker konsesjon, søker vi også normalt om tillatelse til ekspropriasjon. Dette kan du lese mer om på våre nettsider om grunn- og rettighetserverv. NVE legger vår konsesjonssøknad ut på offentlig høring og har møter med lokale myndigheter om søknaden. De kan også be oss om tilleggsutredninger.

For mindre tiltak fatter NVE vedtak på bakgrunn søknaden, høringssvar og egne vurderinger. I tilfeller der NVEs vedtak påklages, er det ED som fatter endelig vedtak. For større tiltak fremmer NVE en innstilling til ED. Departementet sender innstillingen på høring, og forbereder saken for Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak.

Energimyndighetene stiller ofte betingelser til at vi gjør miljøtiltak når vi får konsesjon. I større prosjekter lager vi også en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) som beskriver hvordan vi skal ivareta hensyn til miljøverdier og berørte, og tilfredsstille vilkår og krav i konsesjonen og i lovverket.

 

Masteprosjektering på 90 sekunder