Landskap med høyspentmaster

Opprinnelig konsesjonssøkte vi denne forbindelsen som to prosjekter, Namsos-Storheia (Åfjord) og Storheia-Trollheim (Surna). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Statnett konsesjon for utbygging av Namsos-Storheia i 2010, og i 2012 ga NVE Statnett konsesjon for strekningen fra Storheia til Trollheim. I OEDs endelige vedtak er de to prosjektene slått sammen til ett prosjekt, som skal inngå som en del av sentralnettet.

Første byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna ble ferdigstilt september 2019 og innebærer etablering av ny 420 kV forbindelse fra Namsos til Åfjord (Storheia) og fra Snilldal til Surna. Siste byggetrinn mellom Åfjord og Snilldal skal i henhold til OED sitt konsesjonsvedtak være på plass innen 2028.

Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.