Mål om felles fremdrift

- Vårt felles mål er at fremdriften holdes uten unødvendige forsinkelser. Samarbeidsavtalen gjør at partene stiller nødvendige ressurser til rådighet for at feltarbeid for planlegging av kraftlinja kan gjennomføres i år, sier avtalepartene i en felles uttalelse.

 

Kraftledningen mellom Namsos og Storheia bygges for å legge til rette for realisering av vindkraftprosjektene på Fosen, men kraftledningsprosjektet blir bare gjennomført dersom det tas investeringsbeslutninger for vindparker i tilstrekkelig omfang.

 

Vindkraftselskapene Sarepta Energi og SAE Vind har til sammen fått konsesjon fra NVE til å bygge ut 860 MW vindkraft på Fosen.

 

Statnett har på sin side fått konsesjon fra NVE til å bygge ny 420 kV-ledning fra Namsos til Storheia. Ingen av konsesjonene er endelige, for NVEs vedtak ble påklaget og er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet (OED). En endelig avgjørelse fra departementet er ventet i løpet av høsten 2013.

 

 

Sikrer fremdrift for linjeprosjektet 

Avtalen som er inngått nå sikrer fremdrift i nettforsterkningsprosjektet til tross for at endelige konsesjonsvedtak ikke foreligger.  Intensjonen er å ha kraftledningen i drift i begynnelsen av 2018. Da kan vindparkene nå fristen om idriftsettelse innen utløpet av 2020 for å kvalifisere for elsertifikater.

 

Sarepta Energi har fått konsesjon til å bygge ut 540 MW (Roan, Harbaksfjellet og Sørmarksfjellet), mens SAE Vind har fått konsesjon til å bygge ut 320 MW (Storheia og Kvenndalsfjellet). Samlet vil vindparkene og kraftledningen kreve investeringer på  11-12 milliarder norske kroner.

 

- Samarbeidsavtalen som sikrer fremdrift i prosjektene på Fosen er et viktig skritt på veien videre for å realisere Norges mål om utbygging av mer fornybar energi, og for å styrke forsyningssikkerheten i Midt-Norge og kraftflyten mellom nord og sør. Dette styrker og legger til rette for et godt samarbeid mellom Statnett, Sarpeta Energi og SAE Vind, uttaler avtalepartene.