Statnett sitt styre har vedtatt en prinsipiell investeringsbeslutning for ny kraftledning mellom Namsos og Storheia, som er første byggetrinn for prosjektet Namsos-Trollheim.

  

Statnett vil i tiden fremover jobbe videre med å prosjektere ferdig strekningen mellom Namsos og Storheia, samtidig som vi vil starte å prosjektere strekningen fra Snillfjord til Trollheim. – Vi har inngått avtale med vindkraftaktørene i Snillfjordområdet slik at prosjekteringsarbeidet kan starte og vi har reforhandlet eksisterende avtale med aktørene på Fosen, slik at prosjektering og forberedelsene til anleggsstart kan videreføres. Avtalene sørger for at vi holder fremdriften og skal sikre ferdigstillelse innen utgangen av 2020, fortsetter Borgen.

 

 

Kraftledning fra Namsos til Trollheim er av OED definert som sentralnett under forutsetning av at den blir gjennomgående fra Namsos til Trollheim. Departementet legger til grunn i sitt vedtak at Statnett forsikrer seg om at det vil bli realisert en tilstrekkelig mengde vindkraft både nord og sør for Trondheimsfjorden før ledningen etableres.

 

- Det legges opp til store investeringer på Fosen og i Snillfjord, og konsesjonskravene er klare på at det må komme tilstrekkelig mye vindkraft både i Snillfjord i sør og på Fosen i nord. Dersom det ikke skjer kan vi vanskelig forsvare en utbygging, sier Borgen. - Vi vil derfor anmode utbyggerinteressene i Snillfjord, som er kommet kortest i sine forberedelser, om å forsere avklaringen på dette avgjørende punktet, sier han. - Dette handler om å håndtere risikoen i et svært omfattende og kostbart prosjekt, avslutter Borgen.

 

Vedtaket fra Olje- og energidepartementet (OED) om utbygging av vindkraft på Fosen og i Snillfjord ga vindkraftaktørene konsesjon til å bygge ut 3,7 TWh vindkraftproduksjon. For å realisere disse vindkraftprosjektene må Statnett bygge en ny 420 kV kraftledning fra Namsos i Nord-Trøndelag til Trollheim i Møre og Romsdal, da dagens nett ikke har kapasitet til å ta inn så store mengder med ny kraftproduksjon.

 

Fakta om prosjektet:

•        Planlagt trinnvis utbygging: Namsos-Roan-Storheia, med minst 600 MW ny vindkraft på Fosen, planlagt ferdigstillelse 2018. Snillfjord-Trollheim, med minst 400 MW ny vindkraft i Snillfjordområdet, planlagt ferdigstillelse i 2019. Storheia-Snillfjord, gitt at det det kommer et større kraftoverskudd lengre nord, planlagt ferdigstillelse etter 2020.

•        250 km inklusive 7 km sjøkabel over Trondheimsfjorden

•        Berører 13 kommuner og tre fylkeskommuner

 

Kontaktperson i Statnett


Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson,  971 71 310