Nasjonalt kraftsystemmøte 8.desember

- Den grønne omstillingen skjer, både her i Norge og i Europa. Med den elektrifiseringen og grønne forbruksveksten Norge er inne i nå styrer vi mot et kraftunderskudd i løpet av de kommende fem årene. Dette setter oss på prøve. Vi trenger mer kraftproduksjon og mer nett, og vi må gjennomføre tiltak som bidrar til at vi kan få dette på plass raskere og utnytte det bedre, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Lanserer Systemutviklingsplan

For å øke hastigheten i nettutviklingen ser Statnett at det er behov for en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid. På den måten kan vi identifisere behov tidligere, utnytte det eksisterende nettet bedre og få på plass tiltak i rett rekkefølge. Dette er bakteppet for arbeidet med områdeplanene. I forlengelsen av dette vil Statnett fra nå av publisere en Systemutviklingsplan, som sammen med de ulike områdeplanene og Analyse av transportkanaler vil utgjøre den offentlige delen av Kraftsystemutredningen (KSU). Målet er å vise hvordan Statnett vil utvikle kraftsystemet i sin fulle bredde, inkludert systemdriftstiltak, markeds- og nettiltak. Systemutviklingsplanen erstatter Nettutviklingsplanen, og det tas sikte på å publisere den første utgaven i november 2023.

- Tempoet må opp. Dette gjelder både i Statnett, hos myndighetene og i bransjen. Områdeplanene innebærer en ny måte å tenke på for Statnett, der vi gjennom tidligere dialog med interessenter og ved å ha en mer helhetlig tilnærming settes i stand til å starte rett prosjekt til rett tid. En helhetlig Systemutviklingsplan gir oss bedre grunnlag for å se alle deler av kraftsystemet i sammenheng når vi planlegger våre prosjekter, sier konserndirektør Gunnar Løvås.

Nasjonalt Kraftsystemmøte 8. desember 2022 markerer starten for arbeidet med å utvikle Systemutviklingsplanen. Innspill og ideer fra aktørene i kraftsystemet er av stor verdi for å sikre at planen blir en god plan for en velfungerende helhet, forbruk, produksjon og nett.

Behov for mer fleksibilitet

Som systemansvarlig har Statnett det overordnede ansvaret for å koordinere driften av kraftsystemet og sikre at det til enhver tid er i balanse. Et kraftsystem med et mye større strømforbruk og stadig mer uregulerbar fornybar kraftproduksjon krever mer fleksibilitet i forbruket. Samtidig må den eksisterende kapasiteten vi har i nettet utnyttes enda bedre. Dette vil gjøre det mulig å tilknytte mer forbruk tidligere og håndtere effektutfordringer som kan oppstå som en følge av mer sol og vind i kraftproduksjonsmiksen.

Automatisert systemdrift gjennom Nordic Balancing Model (NBM) og flytbasert markedskobling med finere tidsoppløsning er viktige prosjekter som vi utvikler sammen med de øvrige nordiske systemoperatørene. Disse vil ha stor betydning for å løse utfordringene i morgendagens kraftsystem. Prosjektene vil sette systemet bedre i stand til å utnytte fleksibiliteten i dagens system, utvikle nye løsninger for fremtiden og håndtere ubalanser og knapphetssituasjoner bedre.

- Med en stor vekst i forbruket og begrenset tilgang på ny kraftproduksjon blir det viktig at mer av forbruket kan utnytte og tilpasse seg kortsiktige svingninger i systemet, også med hensyn til forsyningssikkerheten. Det samme gjelder lokalisering av nytt forbruk og produksjon. Samtidig skal vi de neste årene få på plass viktige tiltak innen systemdriften. Automatisert systemdrift og flytbasert markedskobling er tunge og viktige prosjekter som vil endre vår operative drift, sier konserndirektør Løvås.