Om reservemarkedet:  

Tertiærreserver kalles oftest for mFRR, som står for manual Frequency Restoration Reserve. mFRR aktiveres for å opprettholde frekvensen på 50,00 Hz, og frigir den aktiverte sekundærreserven, aFRR, slik at den er tilgjengelig til å håndtere nye feil og ubalanser. For mFRR er det to markeder, et kapasitetsmarked og et aktiveringsmarked.

Kapasitetsmarked for mFRR er et marked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i aktiveringsmarkedet for mFRR. Til nå har det største behovet for et slik marked vært å sikre oppreguleringsressurser i mFRR i vinterhalvåret (oktober-april). Det sikres også nedreguleringsressurser i perioder.

Hvor mye mFRR som trengs vil variere, men volumet må minst dekke dimensjonerende feil. Effekt fra både produksjon og forbruk kan tilbys i kapasitetsmarkedet for mFRR. Kraftintensiv industri bidrar med sin fleksibilitet typisk med mulighet for en rask forbruksendring.  

Aktiveringsmarkedet for mFRR 

Aktiveringsmarkedet for mFRR (mFRR EAM), tidligere kalt Regulerkraftmarkedet (RK) er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. På sikt, etter innfasing av handelsplattformen MARI, vil det bli et felles europeisk balansemarked.  

I mFRR EAM kan aktører angi bud for å endre forbruk eller produksjon og en pris for denne endringen. Ved behov for aktivering av tertiærreserver vil budene aktiveres i prisrekkefølge, ut fra marginalpris.

Statnett bestiller i hovedsak aktivering fra reserver basert på ubalanseprognoser, men også dersom det oppstår behov utover de planlagte aktiveringene.  

Driftsforstyrrelsesreserver (mFRR-D) 

Overgangen til et nordisk mFRR-marked fører med seg nye, harmoniserte krav til mFRR-leveranser. Disse nye kravene kan være krevende å oppfylle for enkelte av dagens leverandører. For å unngå tap av verdifulle reserver, har Statnett introdusert en nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver, mFRR-D.

Kravene som vil bli stilt til mFRR-D vil hovedsakelig være lik kravene som gjelder for mFRR i dag, men med noen unntak, blant annet knyttet til responstid og hviletid. Reservene i mFRR-D skal benyttes ved spesielle hendelser eller driftsforstyrrelser, og ikke til å dekke kravene til reserver for normale ubalanser.

Dette er derfor ressurser som vil aktiveres sjeldent. På samme måte som for mFRR, vil det være både et kapasitets- og aktiveringsmarked for mFRR-D, men varigheten av kapasitetsmarkedet vil typisk være en til tre måneder. 

Følgende trinn gjennomføres i en prekvalifisering: 

Trinn 1: Leverandør sender inn utfylt skjema for mFRR 

Skjemaet skal inneholde generell informasjon om reguleringsobjektet/ene som skal prekvalifiseres og ønsket prekvalifisert kapasitet per objekt. Søknadsskjemaet skal fylles ut som en egenerklæring. Søknad skal sendes til BSP@statnett.no  

Trinn 2: Statnett vurderer om søknad er komplett 

Statnett vil gjennomføre en kontroll av søknaden og vurdere om alt nødvendig informasjon er innsendt. Leverandør vil motta en tilbakemelding innen 4 uker på om søknaden er komplett eller om det må sendes inn ytterligere informasjon. I tilfeller hvor søknaden ikke er komplett, vil leverandør få 4 uker på å ettersende manglende informasjon.    

Trinn 3: Statnett undersøker nettilknytning 

I sammenheng med innsendt søknad vil Statnett undersøke nettilknytning og informere relevant DSO om søknaden. DSO vil gis en mulighet til å utale seg om søknaden.  

Trinn 4: Statnett vurderer søknad om prekvalifisering 

Statnett vurderer søknaden i henhold til gjeldende tekniske krav i vilkår og implementasjonsguiden for mFRR og krav til respons og aktiveringsprofil. Vurderingen vil ta maksimalt 12 uker og leverandør informeres om konklusjon så snart vurderingen er gjennomført.   

I det tilfellet reguleringsobjektet ikke blir godkjent for deltagelse, vil leverandør motta avslag. Leverandører som får avslag, har muligheten til å søke på nytt dersom eventuelle mangler utbedres. Dersom leverandørens reguleringsobjekt ikke oppfyller krav til deltagelse i mFRR markedet, kan det også gjøres en vurdering for deltagelse i mFRR-D markedet. Det må da sendes inn et eget søknadsskjema for deltagelse i mFRR-D. Her stilles det krav til FAT på 15 minutter.  

Tidsfrister for innsending av søknad 

Det åpnes for å sende inn søknadsskjema forløpende for deltagelse i mFRR og mFRR-D markedene. Vi gjør oppmerksom på at leverandører som ønsker å være sikret at søknadsskjema er behandlet før 3. desember, må sende inn søknadsskjema innen 1. juli 2024. Søknader som er innsendt etter denne datoen vil bli behandlet fortløpende etter søknader som er sendt innen fristen 1. juli, men Statnett kan ikke garantere at søknad blir behandlet før åpning av markedet 3. desember.  

Vi oppfordrer leverandører som ønsker å delta i reservemarkedet om å sende inn søknad fortløpende eller å ta kontakt med Statnett med eventuelle spørsmål til behandling.  

Tekniske spesifikasjoner 

Statnett har gått over til å kjøpe mFRR-kapasitet i et daglig marked med timesoppløsning dagen før driftsdøgnet. De nasjonale markedene med daglige oppkjøp er viktige verktøy for at de systemansvarlige nettselskapene skal kunne sikre tilstrekkelige balansereserver i kraftsystemet, og dermed muliggjøre en vellykket implementering av ny balansemodell i Norden.

På lengre sikt vil et felles nordisk marked muliggjøre utveksling av mFRR-reserver på tvers av de nordiske landene på en effektiv og transparent måte. I mFRR-D vil kapasitet kjøpes inn for lengre perioder sammenlignet med mFRR, typisk en til tre måneder. Varighet av perioden vil spesifiseres i budinvitasjon fra Statnett. 

Informasjon om tekniske spesifikasjoner for mFRR og mFRR-D er beskrevet i nærmere detalj i implementasjonsguiden til Nordic Balancing Model (NBM).

Systemapplikasjoner og kommunikasjon 

For å levere mFRR og mFRR-D stilles det også krav til kommunikasjonsløsning gjennom ECP, og godkjent systemapplikasjon for budinnsending og aktivering.  

For aktører som ikke har godkjent system for det nye formatet, men som likevel ønsker å delta i mFRR-markedet er tjenesteutsetting et alternativ. Aktøren kan da legge inn bud via FiftyWeb og må være balanseansvarlig for reguleringsobjektet. Selve aktiveringen av budet kan tjenesteutsettes til en balansetjenestetilbyder (BSP) som har godkjent system for det nye formatet for budgiving og aktivering. Det vil være opp til den enkelte aktør (tjenesteutsetter) å undersøke hvilke av BSP-ene om kan tilby aktivering som en tjeneste. 

Prekvalifisering for deltagelse før 3. desember 

Leverandører som ønsker å delta i mFRR markedet før 3. desember, dagens regulerkraftmarked, kan fortsatt søke om prekvalifisering fortløpende.

Aksept av vilkår og kvalifisering for deltagelse 

Statnett sendte vilkår for deltagelse i mFRR og mFRR-D markedet på høring den 1. mars 2024. Vilkårene skal godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi og offentliggjøres på Statnett sine nettsider senest 1 måned før oppstart av markedene. For å delta i markedet må leverandører av balansetjenester godkjenne vilkårene.

Leverandører som har fått godkjent prekvalifisering for deltagelse vil motta beskjed fra Statnett når det åpnes for aksept av vilkår. Dette er forventet å skje i oktober/november. Statnett vil komme tilbake med mer informasjon nærmere denne fristen, men vi oppfordrer leverandører til å følge med på Statnett sine nettsider for mer informasjon.  

Krav til kvalifisering for deltagelse i reservemarkedet 

For å delta i reservemarkedet må leverandør bli kvalifisert, dette er ikke det samme som prekvalifiseringen som er beskrevet over. Kvalifisering gjelder for leverandør og er uavhengig av reguleringsobjektene.  

For å kvalifiseres må leverandør følge kravene som gjelder for å bli en leverandør av balansetjenester. Disse kravene er omtalt i vilkår for leverandører av balansetjenester (BSP) og vilkår for balanseansvarlig (BRP) artikkel 7. Det stilles også spesifikke krav til deltagelse i mFRR og mFRR-D kapasitet- og aktiveringsmarked. Krav til deltagelse er beskrevet i første artikkel for hvert marked i vilkårene. Leverandører skal ha godkjent systemapplikasjon for budinnsending og bli tilordnet stasjonsgruppe i henhold til artikkel 9. 

Ellers vises det til guiden om deltakelse i reservemarkedene.