De nordiske sentralnettsoperatørene (TSO) Svenska kraftnät (Sverige), Statnett (Norge), Fingrid (Finland) og Energinet (Danmark) har i fellesskap satt i gang en analyse for å bestemme en akseptabel grense for mengden statisk FCR-D i det nordiske synkronområdet.

Det er en sterk sammenheng mellom akseptabel mengde statisk FCR-D og mengden inertia (tilkoblet roterende masse) i kraftsystemet. Mengden inertia varierer over året. Sammenhengen kan beskrives på følgende måte: Når mengden inertia er lav, må volumet statisk FCR-D begrenses mer, og motsatt. Basert på arbeidet så langt planlegger de nordiske TSOene å implementere en volumbegrensing på statisk FCR-D som består av to komponenter:

  1. En konstant volumbegrensning (i prosent) på maksimal mengde statisk FCR-D som er gyldig hele året
  2. En varierende volumbegrensning (i prosent) som avhenger av mengden inertia i kraftsystemet, og som derfor kan variere gjennom året.

Den konstante volumbegrensningen settes i utgangspunktet til 50 % av den totale nordiske etterspørselen av FCR-D oppregulering. En lignende grense vil implementers for FCR-D senere. Den varierende volumbegrensningen skal også fastsettes. Den vil virke som et tillegg til den konstante volumbegrensningen. Det betyr at den totale volumbegrensningen av statisk FCR-D vil bli mindre eller lik 50 % basert på inertianivået.

Volumbegrensning FCR-D statisk

Hva er statisk FCR-D?

Reguleringsobjekter som ikke kan møte de dynamiske kravene, for eksempel knyttet til aktivering/deaktiveringsytelse og dynamisk stabilitet kan tilby en variant av FCR-D kalt statisk FCR-D.

Hovedforskjellen mellom statisk og vanlig/dynamisk FCR-D er en hvileperiode på opp til 15 minutter der reguleringsobjektene er fritatt aktivering.

Neste steg

Arbeidet med den varierende volumbegrensningen vil fortsette I den nordiske arbeidsgruppen. Etter at volumbegrensningene på statisk FCR-D er fastsatt, vil de nordiske TSOene sette i gang diskusjoner om hvordan den totale Nordiske volumbegrensningen skal fordeles mellom de nordiske landene.

Etter at de nasjonale volumbegrensningene på statisk FCR-D er bestemt for hvert land, kan hver nasjonale TSO implementere begrensningene i deres egne nasjonale marked. Eksisterende tilbydere av FCR-D vil informers i forkant av implementering av volumbegrensningen.