Ved flytbasert markedskobling vil kraftnettets fysiske egenskaper og begrensninger bli bedre og mer presist representert i kraftmarkedet.

  • I dagens markedsløsning må Statnett som systemoperatør "oversette" de faktiske nettkapasitetene til enkle handelskapasiteter mellom budområder før de kommuniseres til markedet. Dette innebærer at fordeling og prioritering av tilgjengelig nettkapasitet mellom ulike handelskorridorer blir bestemt av TSO basert på prognoser for morgendagens marked.
  • Ved flytbasert markedskobling blir de faktiske nettbegrensningene oppgitt direkte til markedet sammen med hvor mye kapasitet hvert budområde faktisk bruker av tilgjengelig kapasitet på hver begrensning. Markedsaktørenes egne vurderinger får med dette en mer avgjørende betydning siden nettkapasiteten fordeles og prioriteres på ulike handelskorridorer av selve markedsalgoritmen.

Ved flytbasert markedskobling blir flere handelsmuligheter tilgjengelig for markedet, og den fysiske nettkapasiteten kan utnyttes på en mer fleksibel og samfunnsøkonomisk bedre måte. Man vil normalt få markedsløsninger med flyt som er nærmere de fysiske realitetene i driftstimen, noe som isolert sett vil medføre bedre driftssikkerhet.

Det nordiske arbeidet med flytbasert markedskobling startet som et felles nordisk arbeid høsten 2012. Den nye metodikken ble godkjent av de nordiske regulatorene i juli 2018.

Status og tidsplan

Det er etablert en prototype for flytbasert kapasitetsangivelse, og det gjøres markedsberegninger for et flytbasert marked ved bruk av den europeiske markedsalgoritmen "Eufemia".

Simuleringsresultatene publiseres fortløpende på den nordiske RSC-en sin hjemmeside.

Det utvikles nå et profesjonelt IT verktøy for flytbasert kapasitetsangivelse i regi av det nordiske RSC-kontoret i København.

Kapasitetsberegningsprosjektets tidsplan

  • 2018-2020: Ukentlige markedssimuleringer med prototype
  • Første halvår 2020: Ukentlige markedssimuleringer med profesjonelt IT-verktøy
  • Medio 2020-medio 2021: Daglig paralellsimulering med profesjonelt IT-verktøy. Offentlig publisering av resultatene.
  • Slutten av 2021: Oppstart av Flytbasert metodikk for spotmarkedet og en forbedret utgave av dagens metode for intradagmarkedet (CNTC).

Oppstarttidspunktet for Flytbasert er avhengig av at kvalitetskriteriene møtes.