Ved flytbasert markedskobling vil kraftnettets fysiske egenskaper og begrensninger bli bedre og mer presist representert i kraftmarkedet.

  • I dagens markedsløsning må Statnett som systemoperatør "oversette" de faktiske nettkapasitetene til enkle handelskapasiteter mellom budområder før de kommuniseres til markedet. Dette innebærer at fordeling og prioritering av tilgjengelig nettkapasitet mellom ulike handelskorridorer blir bestemt av TSO basert på prognoser for morgendagens marked.
  • Ved flytbasert markedskobling blir de faktiske nettbegrensningene oppgitt direkte til markedet sammen med hvor mye kapasitet hvert budområde faktisk bruker av tilgjengelig kapasitet på hver begrensning. Markedsaktørenes egne vurderinger får med dette en mer avgjørende betydning siden nettkapasiteten fordeles og prioriteres på ulike handelskorridorer av selve markedsalgoritmen.

Ved flytbasert markedskobling blir flere handelsmuligheter tilgjengelig for markedet, og den fysiske nettkapasiteten kan utnyttes på en mer fleksibel og samfunnsøkonomisk bedre måte. Man vil normalt få markedsløsninger med flyt som er nærmere de fysiske realitetene i driftstimen, noe som isolert sett vil medføre bedre driftssikkerhet.

Det nordiske arbeidet med flytbasert markedskobling startet som et felles nordisk arbeid høsten 2012. Den nye metodikken ble godkjent av de nordiske regulatorene i juli 2018.

Status og tidsplan

Det nordiske RSC-kontoret i København har nå utviklet et IT-system for flytbasert kapasitetsberegning, og de nordiske TSOene sender daglig inn 24 nettmodeller til systemet. Basert på nettmodellene beregner RSC daglige flytbaserte markedskapasiteter.

Markedskapasitetene benyttes som input i markedssimuleringer basert på reelle markedsbud, og resultatet sammenlignes med markedsresultater fra det ordinære spotmarkedet for de samme dagene og timene. Prosessen omtales som "parallellkjøring", og har foreløpig en forsinkelse på 14 dager i forhold til det ordinære spotmarkedet.

Vi befinner oss foreløpig i en "intern parallellkjøringsfase". Fokuset er på justering av prosessen og inputdata slik at vi kommer opp på et operativt kvalitetsnivå. Dette er definert ved stabilitet (prosessen leverer kapasiteter hver dag og hver time) og kvalitet (størst mulig kapasitet innenfor grensene for sikker drift).

Når vi er kommet opp på et tilstrekkelig godt kvalitetsnivå, vil vi starte det vi kaller "ekstern parallellkjøring". I denne fasen vil alle data om kapasiteter og markedsresultater bli publisert, hvorav kapasitetene blir publisert daglig, og markedsresultater blir publisert ukentlig.

Flytbaserte kapasiteter vil bli publisert på JAO (link kommer)

Annen interessentinformasjon legges ut på Nordic RSC

 

Kapasitetsberegningsprosjektets tidsplan

  • 2020-tidlig 2022: Intern parallellkjøring
  • Tidlig 2022: Ekstern parallellkjøring
  • Tidlig 2023: Flytbasert markedskopling introduseres som ny løsning for spotmarkedet – Intradagmarkedet fortsetter inntil videre med en ATC-løsning basert på flytbasertkapasitetene
  • Det eksakte oppstarttidspunktet for ekstern parallellkjøring og flytbasert markedskopling er avhengig av at kvalitetskriteriene møtes.