De kommende årene skal konsesjonen til flere vannkraftverk i Norge revideres. Revisjonene henger sammen med Vannkraftforskriften som har som mål å beskytte, og om nødvendig, forbedre tilstanden til kystvann og vassdrag. Nye miljørestriksjoner blir implementert i forbindelse med fornyelse av vannkraftverk de neste årene. Det blir viktig for Statnett å forstå hvordan endringene og nye vilkår vil påvirke kraftsystemet som helhet.  

Statnett er spesielt interessert i hvordan endringene påvirker mengden tilgjengelig effekt og reserver i kraftsystemet. Behovet for systemtjenester, som produksjon og forbruk som kan regulere raskt opp og ned, øker fremover på grunn av innfasing av mer uregulerbar kraft. Samtidig øker tilgangen på fleksibelt forbruk og batterier eller lignende teknologi.  

Målet 

Hovedmålet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan dagens og fremtidens kraftsystem kan bli påvirket av nye miljøkrav til kraftproduksjon.  

Videre vil forskningsprototyper som FanSi (langtidsmodell) og PRIMOD (fler-markedsmodell) bli bedre testet for videre bruk hos Statnett. Statnett vil få tilgang på ny, detaljert datamodell for norsk vannkraft  som inkluderer nye konsesjonsvilkår. Resultatene kan brukes i kraftmarkedsmodellene som Statnett har, eksempelvis EMPS (samkjøringsmodellen), FanSi  og PRIMOD. Dette er modeller som Statnett bruker til å simulere kraftmarkedet og kraftsystemet med produksjon, forbruk, priser, flyt på ledningen m.m.

Prosjektet 

Prosjektet vil kvantifisere hvordan nye miljørestriksjoner for vannkraft kan ha en innvirkning på kraftsystemet i Norden som helhet. Viktige simuleringsresultater for denne analysen er effekt og energibalanser, kraftpriser i ulike markeder (nivå og volatilitet), flom (nivå og svingninger over året), produksjonsmønster, verdiskaping og samfunnsøkonomisk nytteverdi og fordelingsvirkninger. Den samlede innvirkning skal kvantifiseres for dagens kraftsystem og for systemet i 2030. 

Analysearbeidet skal baseres på nye og moderne markedsmodeller utviklet ved SINTEF Energi og innebærer testing av etablerte forskningsprototyper for kraftsystemet med detaljert vannkraftmodellering. Testing kan være en sammenligning med andre metoder, mot virkeligheten eller mot et optimalt resultat. Prosjektet skal også utvide en detaljert datamodell for norsk vannkraft til å inkludere nye miljørestriksjoner, og utvikle et alternativt prinsipp for minstevassføring i vassdrag. 

SINTEF Energi gjør forskningsarbeidet i prosjektet, mens en rekke norske produsenter og Statnett finansierer arbeidet sammen med Forskningsrådet. 

Utførende prosjektdeltakere 

 • Energi Norge 
 • SINTEF Energi 

Finansierende prosjektdeltakere 

 • Agder Energi 
 • BKK 
 • E-CO Energi 
 • Eidsiva 
 • Hydro Energi 
 • NTE 
 • NVE 
 • SFE produksjon 
 • Sira-Kvina kraftselskap 
 • Statkraft 
 • Statnett 
 • TrønderEnergi